mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Wykład plenarny prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal w czasie V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rodzina - Praca" na Uniwersytecie Łódzkim

18.10.2018, 13:12

24 i 25 września 2018 roku odbywała w Łodzi V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina - Praca" pt. "Rodzina - edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu", zorganizowana przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie obrad konferencji wykład plenarny pt. "Rodzina – praca – władza" wygłosiła prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej. Prof. Eugenia Mandal prowadziła także wykłady plenarne wygłoszone przez prof. UW dr hab. Ewę Czerniawską, pt. "Nauczanie dla uczenia się przez całe życie (Long Life Learning)" oraz prof. UM dr hab. Tadeusza Pietrasa, pt. "Schizofrenia w rodzinie". Bliższe informacje o konferencji zamieszczono na stronie: http://www.rodzinaipraca2018.uni.lodz.pl/

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal uczestnikiem 29th International Congress of Applied Psychology w Montrealu

08.10.2018, 19:44

Od 26 do 30 czerwca 2018 roku w Montrealu w Kanadzie odbywał się 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP). Organizatorem kongresu jest International Association of Applied Psychology (IAAP) – najstarsza organizacją międzynarodowa psychologów, skupiająca aktualnie ponad 3000 badaczy z ponad 80 krajów. Kongresy ICAP odbywają się co cztery lata i stanowią forum wymiany wiedzy na temat nowych osiągnięć psychologii stosowanej i stanowią narzędzie łączenia tysięcy badaczy z całego świata. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zaprezentowała w czasie obrad kongresu wystąpienie pt. "Power and influence tactics in close relationships", oraz wraz z dr Alanem Mandal wystąpienie pt. "Geographical and psychological determinants of place attachment of residents of Silesian Province in Poland". ​Informacje o kongresie można odnaleźć na stronie: http://www.icap2018.com/

Dr Anna Kołodziej-Zaleska otrzymała Nagrodę Rektora za swoją rozprawę doktorską

05.10.2018, 17:38

Miło nam poinformować, iż doktor Anna Kołodziej-Zaleska z Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną otrzymała Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Śląskiego za rozprawę doktorską pt. "Zasoby pomocne w osiąganiu dobrostanu po doświadczeniu kryzysu rozwodu u Inicjatorów i Nie-Inicjatorów procesu rozwodowego".
Serdecznie gratulujemy!

XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej z udziałem pracowników Instytutu Psychologii

05.10.2018, 17:36

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościły od 21do 23 września br. obrady XV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Gośćmi cyklicznej konferencji jednej z największych organizacji psychologicznych w Polsce byli: prof. Rick Hoyle z Duke University oraz prof. Gian Vittorio Caprara z University of Rome. W czasie zjazdu wyniki swoich badań zaprezentowali prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal wraz z z dr Marcinem Moroniem: "Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach", dr Mariola Paruzel-Czachura wraz z dr Michałem Białkiem: "Ocena moralności innych ludzi: Ich poglądy liczą się bardziej niż emocje" oraz dr Alan Mandal i dr Marcin Moroń: "Miejsca bliskie – miejsca obce... Typologia przywiązania do miejsca i ustrukturyzowana jakościowa metoda jego pomiaru". Szczegółowe informacje o Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
dostępne są na stronie: http://www.15zjazdpsps.lublin.pl/

Informacja dotycząca planu zajęć

04.10.2018, 11:33

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rozbieżności pomiędzy zasadami planowania przyjętymi w systemie USOS a zasadami funkcjonującymi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii uprzejmie wyjaśniamy, iż podział na tygodnie parzyste i nieparzyste jest zgodny z kalendarzową numeracją tygodni.
W związku z powyższym prosimy o sprawdzanie planu na stronie http://server-2.pip.us.edu.pl/

Informacja dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII

01.10.2018, 13:07

4 października 2018 roku o godz. 13.00 w sali 6 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów III i IV roku Psychologii zainteresowanych programem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego.
Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie w trakcie studiów, możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
Ze względu na wydłużenie procesu przebudowywania w MNiSW standardów kształcenia nauczycieli możemy w tym roku akademickim jeszcze raz zrealizować program BKN-u według zasad i standardów określonych w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.

Godziny dziekańskie w dniu 2 października 2018 r.

01.10.2018, 10:00

W dniu 2 października 2018 r. ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii z wyjątkiem studentów I roku, dla których przewidziane są spotkania organizacyjne.

Harmonogram obowiązkowych spotkań organizacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych:
12.00 - 13.30 Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz Arteterapia – studia I stopnia (Aula)
14.00 - 15.30 Pedagogika studia II stopnia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – studia I stopnia (Aula)
16.00 - 17.30 Psychologia (Aula)

Informacja dla studentów I roku

01.10.2018, 9:10

STUDIA STACJONARNE
Uprzejmie informuję, iż pierwsze zajęcia z Wprowadzenia do psychologii i historii myśli psychologicznej dla studentów grupy G4 i G5 (prowadzący - mgr K. Wrona) oraz z przedmiotu Komunikacja interpersonalna dla grupy L5 i L8 (prowadzący mgr A. Latusek) odbędą się dnia 8 października br.

STUDIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
Uprzejmie informuję, iż pierwszy wykład z przedmiotu Prawo ochrony własności intelektualnej (prowadzący - dr P. Gwoździewicz-Matan) odbędzie się w poniedziałek 15 października br.

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Psychologii
dr Mariola Paruzel-Czachura

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

01.10.2018, 7:33

Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci

wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XLIII Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 2 października 2018 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. Metodologia a etyka w badaniach naukowych wygłosi dr hab. Zbigniew Spendel.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Informacja dla studentów IV roku - Fakultet F2 Wprowadzenie to terapii ericksonowskiej

01.10.2018, 7:08

Pierwsze pełne (wykład i ćwiczenia) merytoryczne zajęcia fakultatywne (uzupełnione o kwestie organizacyjne) z dr Renatą Kleszcz-Szczyrba odbędą się dnia 8 października. Wszystkie istotne kwestie organizacyjne zostaną przekazane na wykładach.

Informacja dla studentów fakultetów F2 i F5 prowadzonych przez dr Mariolę Paruzel-Czachurę

27.09.2018, 20:50

Terminy zajęć fakultatywnych prowadzonych przez dr Mariolę Paruzel-Czachurę znajdują się na jej stronie pracowniczej. Pełne zajęcia rozpoczną się już od pierwszego spotkania.

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Psychoróżności"

27.09.2018, 20:34

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego UŚ ma zaszczt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców "Psychoróżności". Wydarzenie odbędzie sie w 22 listopada 2018 roku na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Wydarzenie ma na celu krzewienie i propagowanie dorobku naukowego młodych badaczy z polskich ośrodków akademickich z zakresu psychologii. Konferencja skierowana jest do studentów, dając im możliwość przedstawienia swoich pierwszych prac badawczych oraz uzyskania informacji zwrotnej od Komitetu Naukowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/events/263718157778879/

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców "Psychoróżności"

Prof. Barbara Kożusznik prezydentem Division 1

27.09.2018, 10:09

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ została wybrana prezydentem Division 1 w International Association of Applied Psychology (IAAP) – największej i najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychologów, której największą sekcją jest sekcja psychologii pracy i organizacji (Division 1). Głównym celem zrzeszającej psychologów z większości krajów świata Division 1 jest wywieranie wpływu na kształtowanie polityki organizacji międzynarodowych (przede wszystkim ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia oraz International Labor Organization). Divison 1 zmierza też do zwiększenia liczby swoich reprezentantów w ONZ (Nowy Jork, Wiedeń, Genewa). Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Śląskiego: http://www.us.edu.pl/node/662803.

UWAGA! Informacja dla studentów II roku (przedmiot: Statystyka w badaniach psychologicznych) i IV roku (przedmiot: Zaawansowana analiza danych)

19.09.2018, 20:44

Studenci, którzy nie przystąpili do zaliczenia z obu wyżej wymienionych przedmiotów proszeni są o nadrobienie zaległości w terminie 25 września 2018 r. (wtorek, godz. 12:00, sala 110). Po tym terminie NIE BĘDZIE dodatkowej możliwości zaliczenia żadnego z wymienionych przedmiotów.

Informacja ta dotyczy także studentów, którzy w zeszłym roku uczęszczali na zajęcia prowadzone przez dr Marię Chełkowską-Zacharewicz. Uprzejmie przypominam, że pani doktor przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie, stąd też wszyscy studenci posiadający jakiekolwiek zaległości z wyżej wymienionych przedmiotów proszeni są o pilne zgłoszenie się do mnie.

Z pozdrowieniami,
Maria Flakus

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS. Informacja dla studentów PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)

18.09.2018, 8:50

Logowanie na zajęcia realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 studentów II – V roku odbędzie się będzie w terminie 24 września br. - 12 października br.

Logowanie studentów I roku na przedmioty obowiązkowe odbędzie się w terminie 2 -12 października br.

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf

Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:



KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW




PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.04.2018, 7:20


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii