mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Grabowski 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Damian Grabowski

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Starszy wykładowca


E-mail: --
Pokój: 331
Terminy dyżurów:
Wtorek 11 lipca od 12.30 do 13.00
Urlop od 12 lipca
Na stronę.jpg

Jego zainteresowania dotyczą psychologii pracy i organizacji oraz psychologii politycznej, a w szczególności takich zagadnień jak: zaangażowanie pracowników, kultura organizacji, polityczne zachowania protestacyjne i terroryzm. Przeprowadzał badania uwarunkowań polityzacji zachowań ekonomicznych, czyli sytuacji zagrożenia ekonomicznego, w której człowiek zamiast zachowań ekonomicznych podejmuje zachowania polityczne o charakterze protestacyjnym. Jego kolejne badania dotyczyły kosztów psychologicznych zachowań protestacyjnych, czyli negatywnych przeżyć, którymi osoby protestujące niejako płacą za udział w protestach. Jego ostatnie badania i publikacje dotyczą etyki pracy, czyli psychologicznej interpretacji syndromu postaw i przekonań, które zwiększają poziom zaangażowania w pracę i przywiązanie do miejsca pracy. Jest współautorem adaptacji dwóch kwestionariuszy Multidimensional Work Ethic Profile (MWEP) (Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy – WPEP) oraz Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) i walidacji ich polskich wersji.
Zajęcia dydaktyczne:

Statystyka w badaniach psychologicznych
Zaawansowane metody analizy danych
Zastosowanie statystyki w praktyce psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania (fakultet)
Kultura organizacji i różnorodność kulturowa we współczesnym świecie
Statystyka w psychologii pracy i organizacji
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Dawniej:
(do 2003) Psychologia emocji i motywacji
(do 2008) Psychologia poznawcza - procesy poznawcze
(do 2015) Psychologia różnic indywidualnych (15 lat doświadczenia i łączenie go z praktyką)

Zainteresowania dydaktyczne:

Temperament w aspekcie rozwojowym
Pomiar inteligencji

Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP)

System kodowania kwestionariusza Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP):
CZ - całkowicie się zgadzam - 5
Z - zgadzam się - 4
D - trudno powiedzieć - 3
N - nie zgadzam się - 2
NZ - całkowicie się nie zgadzam - 1

Plik z kluczem do WPEP poniżej

Skrócone wersje WPEP

Pierwsza wersja skrócona została opracowana przez: Melissę Mann, Thomasa Tabera oraz Cliffa Mayfielda. Autorzy ci skrócili podstawową amerykańską wersję MWEP do 22 pozycji (Mann, 2010). Autorzy właściwie nie opisali procedury skracania tej skali, można jednak znaleźć pulę pozycji, z których składa się skrócona wersja (zob. Mann, 2010, s. 176) oraz opis metodologii tego skracania (ss. 69-71). Metoda ta obejmowała: 1. analizę treści wypowiedzi osób badanych uzyskiwanych poprzez stawianie badanym dodatkowych pytań: napisz z jakiego powodu zaznaczyłeś odpowiedź CZ, Z, D, N, CN, lub opisz dlaczego zaznaczyłeś taką odpowiedź (badanie powodów wyboru odpowiedzi na dane stwierdzenie skali - wybierano 8 lub 9 różnych stwierdzeń, wobec których badani ustosunkowywali się wyjaśniając wybór odpowiedzi); 2. analizę czynnikową. Próżno jednak szukać dokładnych informacji dlaczego takie a nie inne itemy pozostały w wersji skróconej. Można domyślać się, że decydowały o tym wypowiedzi świadczące o tym, że to etyka pracy wyzwalała wybór danej odpowiedzi (a nie np. pasja) oraz ładunek czynnikowy. Autorzy uzyskali 1419 wypowiedzi od 186 badanych. Wszystkie skale, z wyjątkiem skali moralność/etyka, składają się z trzech pozycji. Moralność/etyka zawiera cztery pozycje. Wersja ta uzyskała przyzwoite wskaźniki trafności czynnikowej, model siedmioczynnikowy był dobrze dopasowany do danych uzyskanych za pomocą pomiaru zestawem 22 pozycji.

Mann, M. (2010). A quantitative and qualitative analysis identifying antecedents of work ethic beliefs and the relationship between work ethic beliefs and in‑role and extra‑role work behavior: New work ethic dimensions and scale introduced. New York: State University of New York at Albany.

Mann, M., Taber, T., Haywood, K. (2013). Work Ethic Revisited: Identifying and operationalizing New Dimensions of Work Ethic a Century After Weber. Journal of Business Disciplines, 11, 65–101.Cytaty z eseju Maxa Webera pt. "Etyka protestancka a duch kapitalizmu"

Wydania polskie:
Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu [tłumaczenie: Jan Miziński]. Lublin: Test.
Weber, M. (1995). Szkice z socjologii religii [tłumaczenie: Jan Prokopiuk i Henryk Wandowski]. Warszawa: Książka i Wiedza. [rozdział Asceza i duch kapitalizmu]
W książce tej interesujące jest wprowadzenie napisane przez profesora Stanisława Kozyra-Kowalskiego (socjologa, znawcę Webera), który odnosi koncepcje Webera do filozofii Hegla.
Weber, M. (2010). Etyka protestancka a duch kapitalizmu [tłumaczenie: Jan Miziński; przegląd i korekta: Bogdan Baran]. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Książka ta zawiera artykuł Webera z roku 1906: Protestanckie sekty a duch kapitalizmu [tłumaczenie: Bogdan Baran].
Weber, M. (2011). Etyka protestancka i duch kapitalizmu [tłumaczenie: Dorota Lachowska]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Książka ta również zawiera artykuł Webera z roku 1906: Sekty protestanckie i duch kapitalizmu.
Interesujące jest wprowadzenie napisane przez tłumaczkę i socjologa, także "weberystkę" Dorotę Lachowską.

"Bogactwo jako takie stanowi wielkie zagrożenie, jego pokusy są niebezpieczne, a dążenie do niego jest wobec przemożnego znaczenia Królestwa Bożego nie tylko bezsensowne, lecz także moralnie wątpliwe. O wiele bardziej niż u Kalwina – który zamożności osób duchownych nie uważał za przeszkodę w skutecznym działaniu (przeciwnie: uznawał ją za pożądane podniesienie ich prestiżu) i pozwalał na zyskowne lokowanie kapitału, byle tylko bez konfliktów – asceza wydaje się tu skierowana przeciw jakiemukolwiek dążeniu do gromadzenia dóbr doczesnych" (Weber, 2010, s. 113).

"Za moralnie naprawdę naganne uchodzi poprzestawanie na bogactwie, zażywanie go – z takimi następstwami, jak gnuśność i rozpusta, zwłaszcza zaś odwracanie uwagi od dążenia do życia „świętego”. I tylko dlatego, że posiadanie grozi takim poprzestawaniem, jest konsekwentnie potępiane. Albowiem „wieczny spokój świętych”' (s. 113)

"Marnowanie czasu jest więc pierwszym i z zasady najcięższym grzechem. Życie jest zbyt krótkie i cenne, by „więzić” własne powołanie. Strata czasu na rozrywki towarzyskie, „leniwe pogawędki”, luksus, nawet spanie dłużej, niż jest to konieczne dla zdrowia (sześć, najwyżej osiem godzin) – wszystko to jest absolutnie niemoralne. Nie jest jeszcze tak jak u Franklina, że „czas to pieniądz”, ale zasada ta funkcjonuje już w pewnym sensie w życiu duchowym. Czas jest nieskończenie cenny, gdyż każda stracona godzina jest zabrana służbie na rzecz chwały Bożej" (s.113)

"Praca wszakże jest ponadto przede wszystkim przepisanym przez Boga celem całego życia. Zdanie św. Pawła: „kto nie chce pracować, niech też nie je”, obowiązuje bezwarunkowo każdego. Niechęć do pracy jest oznaką braku stanu łaski" (s. 114).

"Oczywiście całą literaturę ascetyczną niemal wszystkich wyznań przepaja myśl, że wierna praca – także nisko opłacanych tych, którym życie nie dało innych szans – jest czymś wielce miłym Bogu." (s. 129).

Publikacje:

Publikacje w PBN

Publikacje zwarte:

Grabowski, Damian (2015). Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły wydania

Publikacje 2002-2008:

1. Grabowski D. (2002). Psychologiczne i sytuacyjne uwarunkowania politycznych zachowań protestacyjnych. Przegląd Psychologiczny, 45, 209-228, Artykuł online.
2. Grabowski D. (2002). Koszty psychologiczne politycznych zachowań protestacyjnych a gotowość do ich ponownego podejmowania. Czasopismo psychologiczne, 8, 143-154.
3. Grabowski D. (2004). Terroryzm polityczny. Próba charakterystyki psychologicznej zjawiska. W: Katarzyna Popiołek (red.) .Kryzysy, Katastrofy, Kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji (ss.65-75). Poznań: SPA. Seria Książkowa Czasopisma Psychologicznego.
4. Skorupka A., Grabowski D. (2004). Zachowanie prostomyślne. Folia Philosophica, 22, 79–96.
5. Grabowski D. (2004). Polityczne protesty pracownicze a poczucie wspólnoty. Zagadnienia techniczno – ekonomiczne. Kwartalnik Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 49, 3, 233-240.
6. Grabowski D. (2008). Etyki ponowoczesności a przyszłość psychologii pracy. Czasopismo psychologiczne, 14, 49-60.
7. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2008). Młodzież wobec etyki pracy. W: T. Misztalski, G. Wacławik. (red.). Adolescencja. Szanse i zagrożenia. (29-36). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo MiB Partnerzy.

Publikacje 2009-2016:

1) Chudzicka-Czupała A., Grabowski D. (2010). Kryzys etyki pracy? W: Katarzyna Popiołek, Augustyn Bańka (red). Kryzysy, Katastrofy, Kataklizmy w perspektywie psychologicznej. Poznań: SPA. Seria Książkowa Czasopisma Psychologicznego.
2) Chudzicka-Czupała A., Grabowski D. (2010). Odraczanie gratyfikacji w dłuższej perspektywie czasowej. W: K. Popiołek. A. Chudzicka-Czupała (red.). Czas w życiu człowieka. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
3) Grabowski D. (2010). Kulturowe czynniki efektywności gospodarczej i innowacyjności. Kultura, efektywność a innowacyjność. Chowanna, 2 (35), 77-97, Artykuł online.
4) Grabowski D., Polak J. (2010). Religijność i etyka pracy jako czynniki kapitału ludzkiego. W: W. Kosiedowski (red.). Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Toruń: TNOiK – SWU Dom Organizatora, 279-289.
5) Grabowski D. (2010). Temporalna i behawioralna analiza etyki pracy. Od ciężkiej pracy do efektywności. W: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.). Zastosowania psychologii w zarządzaniu. Katowice. Wydawnictwo UŚ, Artykuł online.
6) Grabowski D. (2012). Etyka pracy jako zmienna psychologiczna. Czasopismo psychologiczne, 18, 2, 237-246.
7) Chudzicka-Czupała A., Cozma I., Grabowski D., Woehr D. J. (2012). A Comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile Across Two Countries. Journal of Management and Bussiness. 3(1). 14-33, Artykuł online.
8) Grabowski D. (2012). Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji. W: M. Górnik-Durose, M, Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia (s. 56-77). Warszawa: Wyd. Difin.
9) Grabowski D. (2013). Odraczanie gratyfikacji jako istotna część charakteru. Psychologiczna i temporalna analiza etyki pracy i estetyki konsumpcji. W: A. Chudzicka-Czupała (red.). Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka (s. 155-172). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
10) Grabowski D. (2014). Cultural factors of economic effectiveness and innovation. Organizational psychology of innovation. W: Marek T., Karwowski W., Frankowicz, M. Kantola J., Zgaga P. (eds.) Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective (s. 273-284). London, New York: Taylor & Francis, (Szczegóły wydania).
11) Grabowski D. (2014). Jak motywować studentów? Próba udzielenia odpowiedzi w świetle teorii autodeterminacji Richarda Ryana i Edwarda Deciego. W: Barbara Kożusznik, Jarosław Polak (red). Uczyć z pasją (s. 265-296). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
12) Chudzicka-Czupała A., Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2014). Why May Teachers Become Cynical at Work? Predictors of Organizational Cynicism Among Polish Teachers – Research Report. The New Educational Review, 38, 4, 262-272, Artykuł online.
13) Grabowski D. (2014). Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s). Czasopismo Psychologiczne, 20, 247-257, Artykuł online.
14) Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż. (2014). Poczucie koherencji a etyka pracy. Składniki poczucia koherencji jako predyktory wymiarów etyki pracy. Czasopismo psychologiczne, 20, 219-228 Artykuł online.
15) Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2014). Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 82-92, Artykuł online.
16) Grabowski D. (2015). Indywidualizm, kolektywizm a etyka pracy. Polskie Forum Psychologiczne, 20, 1, 62-77, Artykuł online.
17) Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2015). Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile. Psychologia społeczna, 10, 2, 33, 210-230, Artykuł online.
18) Grabowski D., Polak J. (2015). Religijność a etyka pracy. Składniki centralności religii jako korelaty etyki pracy. Humanizacja Pracy, 280/48, 49-65, Artykuł online.
19) Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż. (2015). Poczucie koherencji, etyka pracy jako predyktory zadowolenia z pracy. Rozprawy społeczne, 9, 61-67, Artykuł online.
20) Czerw A., Grabowski D. (2015). Work Attitudes and Work Ethic as Predictors of Work Engagement among Polish Employees. Polish Psychological Bulletin, 46, 503-512, Artykuł online.
21) Grabowski D. (2015). Pracoholizm a etyka pracy. Wymiary etyki pracy jako predyktory uzależnienia od pracy. Studia Psychologiczne, 53, 2, 5-19, Artykuł online.
[21a) Grabowski D. (2015). Workaholism and work ethic. Dimensions of work ethic as predictors of work addiction. Psychological Studies, 53, 2, 5-19, - wersja angielska Artykuł online].
22) Grabowski D. (2015). Etyka pracy a wartości realizowane w pracy. W: Z. Ratajczak (red.). Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (s. 364-386). Warszawa: Difin.
23) Chudzicka-Czupała A., Grabowski D. (2015). Wrażliwość na sprawiedliwość i koszty psychologiczne doświadczane przez pracowników a zadowolenie z pracy oraz poczucie dopasowania do organizacji – projekt badań. W: Z. Ratajczak (red.). Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (s. 96-113). Warszawa: Difin.
24) Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2015). Etyka pracy i motywacja do pracy osób z różnych grup wiekowych – podobieństwa i różnice. Społeczeństwo i Edukacja, 16, 107-117, Artykuł online.
25) Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Łupina-Wegener A. (2015). Porównanie opinii studentów ze Szwajcarii i Polski na temat klimatu uczciwości na uczelniach (s. 84-94). W: T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.). Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo Libron, Artykuł online.
26) Kożusznik, B., Pollak, A., Adamek, D., Grabowski, D. (2015). Development and validation of the Influence Regulation and Deinfluentization Scale (DEI-beh). Polish Journal of Applied Psychology, 13 (4), 91-108, Artykuł online.
27) Chrupała-Pniak M., Grabowski D. Sulimowska-Formowicz M. (2016). The value of trust in inter-organizational relations. Economics and Business Review, Vol. 2 (16), No. 2, 127–143, Artykuł online.
28) Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2016). Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych – raport z badań. Psychologia społeczna, 11, 1, 36, 69–83, Artykuł online.
29) Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż. (2016). Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 22, 1, 81-90, Artykuł online.
30) Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2016). Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Skali protestanckiej etyki pracy Mirelsa i Garretta. Studia Psychologiczne, 54, 1, 1-16, Artykuł online.
[30a) Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2016). Evaluation of the Psychometric Properties of the Polish Version of the Protestant Work Ethic Scale by Mirels & Garrett. Studia Psychologiczne, 54, 1, 1-17].
31) Grabowski D. (2016). Etyka pracy jako etyka kapitalizmu akcentującego społeczną naturę człowieka. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 1, 35-46, Artykuł online.
32) Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Mello A. L., Kuntz J., Zaharia D., Hapon N., Lupina-Wegener A., Börü D. (2016). Application of the theory of planned behavior in academic cheating research: a cross-cultural comparison. Ethics & Behavior, 26, 8, 638-659, doi: 10.1080/10508422.2015.1112745.
33) Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2016). Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). Psychologia społeczna, 11, 3, 38, 339-355, Artykuł online.
34) Grabowski D., Chudzicka-Czupała A. (2016). Co to znaczy być etycznym w pracy? Przegląd koncepcji etyki pracy. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 3, 31-41, Artykuł online.

Publikacje 2017:

35) Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Adamek D. (2017). Kto bywa cyniczny w pracy? Zaangażowanie w pracę, przywiązanie do organizacji i etyka pracy a cynizm organizacyjny. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(114)/17, 69-86, Artykuł online.
36) Polak J., Grabowski D. (2017). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) Everetta Worthingtona i współpracowników. Roczniki Psychologiczne, 20, 1, 191-212.
[36a) Polak J., Grabowski D. (2017). Preliminary Psychometric Characteristics of the Polish Version of the Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) by Everett Worthington and Colleagues. Annals of Psychology, 20, 1, 213-234].
37) Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Sulimowska-Formowicz M. (2017). Trust in Effective International Business Cooperation – Mediating Effect of Work Engagement. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5, 2, 27-50.
38) Turska E., Chudzicka-Czupała A., Grabowski D. (2017). Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 3.
39) Grabowski D., Pollak A., Czerw A. (2017). Wymiary etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze stresem. Medycyna Pracy, 68, 6.

Raporty:

Polak, J., Chrupała-Pniak, M., Grabowski, D. (2010). Wybrane czynniki psychologiczne powiązane z wartościami wśród słuchaczy studiów podyplomowych „Nauczyciel Zawodu z Przyszłością”. Raport z badań. W A. Buchacz (Red.), Nauczyciel Zawodu z Przyszłością. Katowice.

Dłuższe abstrakty:

Chudzicka-Czupała A, Grabowski D. (2009). The initial polish adaptation of the „Multidemsional Work Ethic Profile”. (w:) Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and Ukraine. Book of Abstracts ((red). B. Kożusznik, L. Karamushka). Kiev, 2009. Wydawnictwo SGD Nestroewyj. Kostiuk Institute of Psychology.
Grabowski D. (2010). Individualism, Collectivism and Work Ethic. (w:) Psychological aspects of innovative changes in organization and organizational development. Book of Abstract ((red). B. Kożusznik, L. Karamushka). Kiev, 2010. Wydawnictwo SGD Nestroewyj. Kostiuk Institute of Psychology.

Konferencje:

1. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Sulimowska-Formowicz M. 2016, Organizational trust building competence and IORs outcomes – mediating effect of psychological features, 32nd IMP Conference – Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, Poznań University of Economics and Business, Poznań
2. Sulimowska-Formowicz M., Chrupała-Pniak M., Grabowski D., 2015, The value of trust in inter-organizational relations, International Scientific Conference “VALUE 2015, Creation and monetization of value in the global economy”, Poznań University of Economics and Business, Poznań
3. Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Cozma I., Woehr D., 2012, A Comparison of the Multidimentional Work Ethic Profile across Two Countries, XIIth International Scientific Conference „Management in Turbulent Times and Returning Economic Crisis” International Academy of Management and Business, Warszawa
4. Grabowski D., 2011, Cultural factors of economic effectiveness and innovation. Organizational psychology of innovation, STHESCA 2011, International Conference on Science. Science, Technology, Higher Education, and Society in the Conceptual Age. International Conference dedicated to the Polish Presidency, Kraków
5. Grabowski D., 2010, Individualism, Collectivism and Work Ethic, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Psychological aspects of innovative changes in organization and organizational development”, Educational Management of the NAPS of Ukraine, Kijów, Ukraina
6. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2009, The Initial Polish adaptation of the ”Multidimensional Work Ethic Profile”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Work and Organizational Psychology: problems and challenges in Poland and Ukraine”, Uniwersytet Śląski, Katowice - Chorzów
7. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2008, The attitude to hard work and to free time in Poland: Polish adaptation of the Multidimensional Work Ethic Profile, XXIXth International Congress of Psychology, International Union of Psychological Science, Berlin, Niemcy


Wystąpienia na konferencjach krajowych:

1. Chrupała-Pniak M., Sulimowska-Formowicz M., Grabowski D. Zaufanie interpersonalne i organizacyjne jako predyktory efektywności relacji międzyorganizacyjnych, "XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej", Wrocław, 16-18 września.
2. Gorczyca P., Grabowski D., 2016, Zespół wypalenia zawodowego - medyczne i psychologiczne uwarunkowania. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP, Katowice, 16-18 czerwca.
3. Grabowski D., 2016, Wypalenie zawodowe a etyka pracy. Wymiary etyki pracy jako predyktory wypalenia zawodowego. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP, Katowice, 16-18 czerwca.
4. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2016, Nowe podejście do etyki pracy. Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Śląska, Rybnik, 31 maja 2016 roku.
5. Grabowski D., Rachwaniec-Szczecińska Ż., 2016, Wymiary osobowości i etyki pracy jako predyktory uzależnienia od pracy. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Sopot, 19-20 maj 2016 roku.
6. Turska E., Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., 2016, Percepcja postaw rodzicielskich a etyka pracy ludzi młodych. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Sopot, 19-20 maj 2016 roku.
7. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2016, Nowe podejście do badania etyki pracy. III Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 8 kwietnia 2016 roku.
8. Adamek D., Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., 2016, Psychospołeczne konsekwencje cynizmu organizacyjnego – koncepcja badań. II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Uniwersytet Śląski, Katowice, 7 kwietnia 2016 roku.
9. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2015, Jedno- i wielowymiarowe podejście w badaniach etyki pracy. Ocena Trafności Czynnikowej i Rzetelności skali Protestanckiej Etyki Pracy Mirelsa i Garretta, I Ogólnopolska Konferencja Psychometryczna, Katowickie Spotkania Psychometryczne pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii” Uniwersytet Śląski, Katowice
10. Grabowski D., 2015, Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników, Konferencja naukowa „Wartości i Sens Życia”, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań
11. Chrupała-Pniak M., Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., 2015, Organizacyjne i psychologiczne predyktory zachowań nieetycznych proorganizacyjnych (NZPO), XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź,
12. Polak J., Grabowski D., 2015, Etyka pracy, centralność religijności oraz postawy wobec pracy katolików i protestantów w Polsce. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź,
13. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., Chudzicka-Czupała, A., 2015, Różnice i podobieństwa w zakresie etyki pracy i motywacji - badanie pracowników trzech grup wiekowych, I Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”, Uniwersytet Śląski, Katowice,
14. Adamek D., Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2015, Etyka pracy, przywiązanie do organizacji i zaangażowanie organizacyjnego cynika, I Ogólnopolska Konferencja Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM „Wyzwania - Kompetencje – Innowacje”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań,
15. Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Lupina-Wegener A., 2015, Uczciwość jako ważna kompetencja osoby wchodzącej na rynek pracy. Porównanie opinii studentów ze Szwajcarii i Polski na temat klimatu uczciwości na uczelni, I Ogólnopolska Konferencja Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UAM „Wyzwania - Kompetencje – Innowacje”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
16. Chudzicka-Czupała A., Grabowski D, 2014, Wrażliwość na sprawiedliwość jako predyktor psychologicznych kosztów doświadczanych przez pracowników – projekt badań, IV Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH w Katowicach pt. „Psychologia w biznesie. Nowe Koncepcje i Zastosowania”, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
17. Grabowski D., 2014, Etyka pracy a wartości związane z przekraczaniem własnych granic w sytuacji pracy, IV Konferencja Naukowa Katedry Psychologii GWSH w Katowicach pt. „Psychologia w biznesie. Nowe Koncepcje i Zastosowania”, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice
18. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., 2014, Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników, Konferencja naukowa pt. „Sukces w Zarządzaniu Kadrami: Różnorodność w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim Podejścia, Metody, Narzędzia”, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
19. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., Paruzel-Czachura M., Chrupała-Pniak M, 2014, Wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Nieetycznych Zachowań Pro-organizacyjnych (NZPO), XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
20. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2014, Walidacja polskiej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
21. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., 2014, Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
22. Grabowski D., Polak J., 2014, Religijność a etyka pracy. Wymiary centralności religii jako predyktory etyki pracy, Ogólnopolska Konferencja Praca – Więź – Integracja „Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa”, Uniwersytet Śląski, Katowice
23. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., 2012, Inwestycyjne aspekty zaangażowania w pracę w kontekście kontraktu psychologicznego, Konferencja naukowa Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia pt. „Pomiędzy dobrobytem a dobrostanem”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
24. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2012, Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy jako narzędzie do badania etycznego zaangażowania w pracę, Konferencja Studenckiego Koła Psychologii Organizacji pt. „Czy biznes potrzebuje psychologii”, Uniwersytet Śląski, Katowice
25. Grabowski D., 2011, Odraczanie gratyfikacji jako istotna część charakteru. Psychologiczna i temporalna analiza etyki pracy i estetyki konsumpcji, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Uniwersytet Śląski, Katowice
26. Kożusznik B., Grabowski D., Polak J., Pollak A., Brol M., 2011, Psychologiczne uwarunkowania efektywności menedżerów, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Uniwersytet Śląski, Katowice
27. Grabowski D., 2010, Praca a konsumpcja i odraczanie gratyfikacji. Pasjonująca praca jako forma konsumpcji, II Konferencja Naukowa Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia pt. „W supermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, Uniwersytet Śląski, Katowice
28. Grabowski D., 2010, Indywidualizm, kolektywizm a etyka pracy, XIX Kolokwia Psychologiczne PAN pt. „Uwarunkowania ludzkich zachowań: od genów do osobowości”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Mądralin
29. Grabowski D., Polak J., 2010, Religijność i etyka pracy jako czynniki kapitału ludzkiego?, V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Rozwój regionalny pt. „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
30. Grabowski D., 2009, Komentarz do badań przeprowadzonych w ramach projektu CieszLab, „Diagnoza kondycji społeczeństwa obywatelskiego na Śląsku Cieszyńskim na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu CieszLab”, Cieszyńskie Laboratorium Społeczeństwa Obywatelskiego, Cieszyn
31. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2008, Odraczanie gratyfikacji w dłuższej perspektywie czasowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych na temat: „Czas w życiu człowieka”, Uniwersytet Śląski, Ustroń
32. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2008, Młodzież wobec etyki pracy, I Euroregionalna Konferencja Naukowa „Adolescencja. Szanse i zagrożenia”, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
33. Grabowski D., Chudzicka-Czupała A., 2007, Kryzys etyki pracy, IV Konferencja Naukowa „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie zjawisk współczesnej cywilizacji”, Uniwersytet Śląski, Ustroń
34. Grabowski D., 2002, Psychologiczna charakterystyka politycznych zachowań protestacyjnych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy. Katastrofy. Kataklizmy”, Uniwersytet Śląski, Ustroń
35. Grabowski D., 2002, Terroryzm polityczny. Próba psychologicznej charakterystyki zjawiska, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy. Katastrofy. Kataklizmy”, Uniwersytet Śląski, Ustroń
36. Grabowski D., 2002, Koszty psychologiczne podejmowania politycznych zachowań protestacyjnych, XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w perspektywie XXI wieku”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

INFORMACJE O SYLABUSACH:

Statystyka w badaniach psychologicznych - studia stacjonarne - wykład - Sylabus w systemie USOS

Statystyka w badaniach psychologicznych - studia niestacjonarne - wykład - Sylabus w systemie USOS

Statystyka w badaniach psychologicznych - studia stacjonarne - ćwiczenia - Sylabus w systemie USOS

Statystyka w badaniach psychologicznych - studia niestacjonarne - ćwiczenia - Sylabus w systemie USOS

Statystyka w badaniach psychologicznych - dwa tryby studiowania Sylabus w systemie USOS

Zaawansowana analiza danych - dwa tryby studiowania - wykład - Sylabus w systemie USOS

Zaawansowana analiza danych - dwa tryby studiowania - ćwiczenia - Sylabus w systemie USOSPliki do pobrania

Elektroniczny klucz WPEP hasło wysyłane mailem - WPEP i WPEP-s - klucze.xlsx

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii