mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Rajska-Kulik 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Izabela Rajska-Kulik

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 442
Terminy dyżurów:
poniedziałek parzysty 16.45-17.45
poniedziałek nieparzysty 11.15-12.15
wtorek 10.00-12.00


Publikacje:

Praca magisterska: Podatność na sugestię a umiejscowienie poczucia kontroli (LOC) i styl percepcyjny u osób nerwicowych. 1993. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii.
Praca doktorska: Wybrane cechy osobowościowe kobiet doświadczających wspoarcia społecznego a ich sposoby radzenia sobie z przemocą wewnątrzmałżeńską. 2003. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii.

SPIS PUBLIKACJI

D. Rode, I. Rajska (1995): Problemy etyczne opiniowania sądowego o przemocy rodziców wobec dzieci w sprawach karnych. (w:) J.M. Stanik, Z. Majchrzyk (red.) Etyczno - zawodowe problemy biegłego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej. Katowice.
D. Rode, I. Rajska (1996): Jakość małżeńska a typ religijności małżonków – analiza wyników badań. (w:) B. Czech (red.) Małżeństwo w prawie świeckim i prawie kanonicznym. Katowice.
I. Rajska-Kulik (1998): Dominacja w systemie rodzinnym a tendencja do przejawiania przemocy wobec członków rodziny. (w:) J.M. Stanik, Z. Majchrzyk (red.) Przemoc w rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka. Wyd. Anima, Katowice.
I. Rajska-Kulik (1998): Osobowościowe i sytuacyjne tło motywacyjne czynów agresywnych, w tym zabójstw dokonanych przez nieletnich ( świetle psychologicznego opiniodawstwa sądowego). (w:) J. Papież, A. Płukis (red) Przemoc dzieci i młodzieży. Wyd. A. Marszałek, Toruń.
I. Rajska-Kulik (1998): Poczucie zaspokojenia potrzeb w profesji nauczyciela a oznaki wypalenia zawodowego. (w:) T. Rongińska, W. Gaida, U. Schaarschmidt (red) Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim. Zielona Góra.
I. Rajska-Kulik (1998): Przejawy i nasilenie agresywności wśród uczniów policealnych szkół zawodowych. (w:) Z. Brańka, M. Szymański (red) Przemoc i agresja we współczesnym świecie. Tom. 2, Oficyna Wydawnicza Tex, Kraków.
I. Rajska-Kulik (1999): Postrzeganie przez młodzież swojego miejsca w rodzinie i w szkole - analiza wyników badań. (w:) Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem. Wyd. WSP, Kraków.
I. Rajska-Kulik (1999): Psychologiczne aspekty działania policji w przypadku dziecka wykorzystanego seksualnie. Wyd. Śląskiej Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
I. Rajska-Kulik (2000): Postawy wobec ofiar przemocy w rodzinie - analiza porównawcza wyników badań studentów prawa i psychologii (w:) A. Margasiński, B. Zajęcka (red.) Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
I. Rajska-Kulik, J. Różańska-Kowal (2000): Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w diagnozie niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt i chłopców (w:) Chowanna, T, 1 (14).
I. Rajska-Kulik (2001): Wsparcie społeczne oczekiwane przez kobiety doświadczające agresji ze strony ich partnerów życiowych. Chowanna, T. 1 (16).
I. Rajska-Kulik, A. Roszkowska (2001): Granice sugestywności w przesłuchiwaniu małoletnich świadków - problemy etyczne i warsztatowe (w:) J.M. Stanik (red.) Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych. Wyd. Anima, Katowice.
Rajska – Kulik I., Rode D., Izydorczyk B., Różańska – Kowal J. (2005) The family with an alcohol problem – preventive programs and psychological aid in teaching students of psychology.
Rode D., Rajska – Kulik I., Izydorczyk B., Różańska – Kowal J (2005) The model of education and teaching students of psychology in the field of domestic violence.
Izydorczyk B., Rode D., Rajska – Kulik I., Różańska – Kowal J (2005) Adaptation of clinical psychology’s teaching to standard of psychological health protection’s.
Różańska – Kowal J., Rode D., Rajska – Kulik I., Izydorczyk B. (2005) In family assistance technique system in teaching psychology.
Rajska-Kulik I. Izydorczyk B. (2005) Zachowania autodestruktywne a jakość życia kobiet z anoreksja psychiczną i doświadczających przemocy. Wyd. Ignatianum, Kraków
Rajska-Kulik I. (2005) Strategie zaradcze stosowane przez kobiety maltretowane przez partnerów życiowych (w:) Prace Komisji Naukowych. PAN, Oddz. w Katowicach, zeszyt nr 29.
Rajska-Kulik I., Trepka –Starosta J. (2005) Przemoc wobec młodzieży w rodzinie a przejawiany przez nią lęk i agresja. (w:) W. Kubiak, B. Urban (red.) Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży. Wydawnictwo WAM, Kraków.
Rajska – Kulik I. (2005) Kobiety maltretowane w związkach – czy posiadane przez nie zasoby versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, która otrzymują. Chowanna. Tom 1 (24), 2005.
Rajska – Kulik I., Roszkowska A. (2005) Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera. Chowanna. Tom 1 (24), 2005
Rajska-Kulik I. (2006) Zastosowanie Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS – R (PL) w klinicznej diagnozie organicznych uszkodzeń mózgu oraz zaburzeń depresyjnych (W:) J.M. Stanik (red.) Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej.
Rajska – Kulik: Przemoc wewnątrzmałżeńska – uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku. Czasopismo: Chowanna 2007 tom 1 (28) . Płeć a wybrane problemy społeczne.
Rajska – Kulik Izabela: The psychological description of selected aspects of the functioning of ACOA (Adult Children of Alcoholics) based on anamnesis, the Rotter Incomplete Sentence Blank (RISB) and The J. Sacks & S. Levy Sentence Completion Test (SCT). (W:) Olomouci, 2007.
Izabela Rajska-Kulik: Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy wobec partnera(W:) Prace psychologiczno – pedagogiczne, Tom I, red. Y. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska. Wyd. ATH, Bielsko – Biała, 2007.
Małgorzata Piasecka, Izabela Rajska-Kulik Przestępstwo znęcania się na tle specyfiki środowiska lokalnego i sytuacji materialno – bytowej rodziny. (W:) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych. Red. J.M. Stanik. WSP. Tow. Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2007.
I.Rajska-Kulik Psychospołeczne uwarunkowania stosowania przemocy w rodzinie a programy psychokorekcyjne wobec sprawcy. (W:) Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych. Red. J.M. Stanik. WSP. Tow. Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2007.
Izydorczyk B. Rajska-Kulik Izabela Zachowania autodestruktywne a jakość życia u kobiet z anoreksją psychiczną oraz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. (W:) Publikacja książkowa: Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej red. M. Pąchalska, B. Krochmal-Bach, B. Duncan Macqueen. Wyd. Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków, 2007.
Rajska-Kulik I., Izydorczyk B. Fear and aggression among young people and violence on the part of family experienced by them. (W:) Red. R. Brazil, Studium Vilnese, Wilnus, 2007.
Izydorczyk B, Rajska-Kulik I. Socio-cultural threats for evolution and the guality of life of modern women with eating disorders. (W:) Red. R. Brazil, Studium Vilnese, Wilnus, 2007.
Rajska-Kulik I., Kędziora S.Postawy wobec sytuacji dziecka wykorzystywanego seksualnie przejawiane przez studentów psychologii, prawa, pedagogiki i medycyny – analiza porównawcza wyników badań (W:) Dziecko jako ofiara przemocy red. B. Gulla, M. Wysocka – Plewczyk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

GRANTY
- Uzyskanie w roku 1999 środków finansowych z rezerwy Wydziału Pedagogiki i Psychologii na realizację projektu badawczego: Wybrane cechy osobowościowe kobiet doświadczających wsparcia społecznego a ich sposoby radzenia sobie z przemocą wewnątrzmałżeńską.
- Uzyskanie w roku 2000 środków finansowych z KBN (Grant promotorski H01F 054 19) na realizację projektu badawczego: Wybrane cechy osobowościowe kobiet doświadczających wsparcia społecznego a ich sposoby radzenia sobie z przemocą wewnątrzmałżeńską.
- Uzyskanie w roku 2003 środków finansowych z rezerwy Wydziału Pedagogiki i Psychologii na realizację projektu badawczego: Mechanizm wypalenia zawodowego u osób udzielających profesjonalnego wsparcia klientom pomocy społecznej.
- członkowstwo w Ogólnopolskim Porozumieniu Osób i Instytucji Pomogających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
- członek Polskiej Akademii Nauk

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii