mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Stawiarska 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Patrycja Stawiarska

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 339
Terminy dyżurów:


W związku z faktem zakończenia mojej współpracy z Uniwersytetem Śląskim wszystkim studentom dziękuję za wieloletnią współpracę i życzę dalszych sukcesów :)

zdjęcie - DSCF8770.JPG

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH:

2017 - wykład na II Ogólnopolskiej Konferencji "Psychodietetyka - zrozumieć żywienie", Katowice, 25 listopada, wykład "Motywacja do stosowania diety, czyli jak Pacjenta skierować na drogę ku zdrowiu."


2017 - referat na XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP "Zdrowie w zmieniającym się świecie - zagrożenia i wyzwania", Poznań, 12-14 maja, referat "Psychospołeczne warunki pracy a wypalenie zawodowe w grupie pielęgniarek hospicyjnych"

2016 - poster interaktywny na 30 Conference of the European Health Psychology Society - Behavior Change: Making an impact on health services (EHPS), Aberdeen, Szkocja 23-27 sierpnia 2016. Poster "The quality of voice emission and the professional burnout among school teachers" (współautorstwo: Anna Guzy).

2015 - poster interaktywny na 29 Conference of the European Health Psychology Society - Principles of Behaviour Change in Health and Illness (EHPS), Cypr, Limassol, 1-5 września, poster: "Psychosocial working conditions, personality and burnout at the health care employees" (współautorstwo: Ewa Wojtyna)

2015 - referat na X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP "Z psychologia po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość", Gdańsk, 15-17 maja, referat "Jakość emisji głosu a wypalenie zawodowe u nauczycieli szkół podstawowych i średnich" (współautorstwo: Anna Guzy)

2015 - referat na II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Głos - media - komunikacja", Katowice, 17 kwietnia, referat "Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna - wyznaczniki efektywnej komunikacji w relacji psycholog - pacjent"

2014 - poster interaktywny na 28 Conference of the European Health Psychology Society - Beyond preventionand intervention: increasing well being (EHPS), Austria, Innsbruck, 26-30 sierpnia, poster: "Psychosocial factors and problems with voice production among the primary school teachers" (współautorstwo: Anna Guzy)

2014 - warsztat "Spotkanie z chorobą i cierpieniem - wolontariat w hospicjum" na Konferencji Naukowej "Per-Mortem - Wokół śmierci", Katowice, 16.05.2014, Katowice, Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis

2013 - wykład na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji", Katowice, 13.11.2013, wykład: Stres w zawodzie nauczyciela - uwarunkowania, skutki, przeciwdziałanie i pomoc psychologiczna.

2013 - poster interaktywny na 27 Conference of the European Health Psychology Society - Well being, Quality of Life and Caregiving (EHPS), Francja, Bordeaux, 16-20 lipca, poster: Voluntary service in a hospice and its connection with health within the framework of Logotheory"

2013 - referat na IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego" Warszawa, 24-26 maja, referat: Percepcja czasu a wypalenie zawodowe (współautorstwo: E. Wojtyna)

2012 - referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w sytuacji trwałej utraty zdrowia. Perspektywa biopsychospołeczna. Kraków, 15-17 maja, referat: Psychoegzystencjalne aspekty opieki paliatywnej na przykładzie wolontariatu hospicyjnego.

2011- referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Radość mimo bólu - poznać i zrozumieć swiat dziecka chorego onkologicznie" , Katowice, 16-18 listopada, referat: Wolontariat hospicyjny - perspektywa interdyscyplinarna.

2011 - plakat XXXIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Oblicza współczesnej psychologii. Jedność w różnorodności", Katowice, 18-21 września, plakat: Wolontariat społeczny - interdyscyplinarność zjawiska w kontekście teorii i badań.

2011 - referat na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zdrowie w cyklu życia człowieka", Łódź, 20-22 maja: Psychospołeczne warunki pracy jako mediator w relacji osobowość - wypalenie zawodowe u pracowników opieki zdrowotnej (współautorstwo: E. Wojtyna)

2009 - członek komitetu organizacyjnego VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza, Zakopane, 15-17 maja, referat: Struktura roli zawodowej a syndrom wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek (współautorstwo: E. Wojtyna)

2008 - referat na VII Łódzkich Warsztatach Psychogeriatrycznych, Łódź 29.02-1.03: Zaburzenia depresyjne a cukrzyca typu 2 u osób w podeszłym wieku (współautorstwo E. Wojtyna, A. Psurek)

2008 – plakat: XIV World Congress of Psychiatry, Praha, 20-25 września: The influence of cognitive –behavior therapy on perception of social support in women with breast cancer (współautorstwo: E. Wojtyna, M. Dosiak)

2007 – referat na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych Inspiracji”, Zakopane, 18-20 maja: Poczucie humoru i psychospołeczne warunki pracy a wypalenie zawodowe wśród lekarzy (współautorstwo: E. Wojtyna)

2006 – referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie zjawisk współczesnej cywilizacji, Ustroń, 21-23 września: Percepcja wsparcia społecznego u kobiet z rakiem piersi (współautorstwo E. Wojtyna)

2004 – referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Stres-Zdrowie-Zasoby”, Kołobrzeg, 18-20 maja:Wolontariat społeczny jako czynnik zdrowia? Poczucie sensu życia a subiektywna ocena własnego stanu zdrowia na przykładzie wolontariuszy hospicyjnych

2003 – plakat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej” Zakopane, 15-18 maja: Realizowanie się wymiaru noetyczno-duchowego jednostki a jej zdrowie psychiczne i somatyczne.

2002 – referat na XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 września,referat: Zmiany w procesie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym u osób zdających egzamin poprawkowy (badaniaw modelu interakcyjnym).

2001 – członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Radzenie sobie ze stresem wróżnych dziedzinach życia” Ustroń 11-13 maja.

1998 – udział w projekcie badawczym realizowanym przez prof. dr hab. I. Heszen-Niejodek w ramach grantu KBN „Styl radzenia sobie ze stresem, rodzaj sytuacji stresowej a przebieg i efektywność radzenia sobie”.
WYRÓŻNIENIA:

1999 – nagroda za wyniki w nauce i osiągnięcia w pracy naukowej – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

2003 – pierwsza nagroda za plakat: Realizowanie się wymiaru noetyczno-duchowego jednostki a jej zdrowie psychiczne i somatyczne, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej”, Zakopane, 15-18 maja.

Publikacje:

Fojt P. (2001). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia" Ustroń 11-13 maja 2001. Nowiny Psychologiczne, 3, 86-92.

Stawiarska P.(2002). Zmiany w procesie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym u osób zdających egzamin poprawkowy (badania w modelu interakcyjnym). W: I. Heszen-Niejodek (red.). Konteksty stresu psychologicznego. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Stawiarska P. (2004). Duchowość i jej związek ze zdrowiem w ujęciu logoteorii. Przegląd Psychologiczny, 47,1, 47-60.

Stawiarska P. (2005). Wymiar noetyczno-duchowy i jego znaczenie dla zdrowia jednostki na przykładzie wolontariuszy pracujących w hospicjum. W: D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski (red). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Stawiarska P. (2005). Metody diagnozowania rozwoju fizycznego dzieci przedszkolnych. W: Z. Dołęga (red.). Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolny. Katowice, Wyd. UŚ.

Wojtyna E., Życińska J., Stawiarska P. (2006) Wpływ terapii poznawczo-behawioralnej na kształtowanie się jakości życia i obrazu siebie u kobiet z rakiem sutka. Nowotwory, vol. 56, supl.4,s.83

Wojtyna E., Życińska J., Stawiarska P. (2007). The influence of cognitive-behaviour therapy on quality of life and self-esteem in women suffering from breast cancer. Rep Pract Oncol Radiother, 12(2).

Wojtyna E., Stawiarska P. (2009). Humor styles and psychosocial working conditions in relation to occupational burnout among doctors. Polish Psychological Bulletin 40(1), 20-28

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2010). Percepcja wsparcia społecznego a uczestnictwo w terapii poznawczo-behawioralnej u kobiet z rakiem piersi. W: K. Popiołek i A. Bańka (red.), Katastrofy, kryzysy, kataklizmy z perspektywy psychologicznej (s. 299-310). Poznań: Wydawnictwo SPA.

Stawiarska P. (2011). Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna. Warszawa, Wydawnictwo DIFIN. (MONOGRAFIA)

Stawiarska P., Wojtyna E. (2011). Struktura roli zawodowej a syndrom wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak. (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Katowice, Wydawnictwo UŚ

Wojtyna E., Stawiarska P. (2013). O współczesnym rozumieniu zdrowia. W M. Górnik-Durose (red.). Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne. Gdańsk, GWP

Stawiarska P. (2013). Poczucie sensu życia jako duchowy zasób w pracy wolontariuszy hospicyjnych ? Analiza teoretyczna i odniesienia empiryczne. W: E. Zasępa (red.). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa, Wydawnictwo DIFIN (MONOGRAFIA)

Stawiarska P. (2017). Podstawy opracowywania programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z obecnością dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, [w]: M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. Warszawa, Wydawnictwo Difin.<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii