mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Nauka > Książki pracowników 

  Książki pracowników Badania naukowe Komisja Etyki Badań Naukowych Projekty Konferencje Biblioteki i bazy Programy statystyczne  

Książki pracowników

Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze publikacje książkowe pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego wydane w ciągu ostatnich kilku lat (afiliowane w tym czasie przy UŚ). Informacje o licznych publikacjach w postaci rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz o artykułach naukowych odnaleźć można na stronach pracowniczych w dziale Instytut > Pracownicy. Zgłoszenia publikacji książkowych w formie podania tytułu uprzejmie prosimy kierować na adres: brol.michal@gmail.com. Informacja o prawach autorskich: Zdjęcia okładek oraz opisy książek należą do Wydawnictw i publikowane są za ich zgodą.


Psychologia (nie)codzienna
Autor: Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska
Rok wydania: 2019, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

"Psychologia (nie)codzienna)" autorstwa Marty Stasiły-Sieradzkiej i Anety Sokół-Siedlińskiej prezentuje kalejdoskop 21 tematów odnoszących się do aktualnych problemów społecznych, powszechnie dyskutowanych na forach internetowych oraz komentowanych medialnie, przedstawiając je przez pryzmat współczesnej wiedzy psychologicznej. Odwołując się do rezultatów badań z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, wychowawczej, ewolucyjnej czy psychologii pracy i organizacji oraz czerpiąc także z innych dyscyplin nauki, popularyzuje wiedzę i skłania do refleksji nad problemami współczesnego człowieka. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym osób rozważających wybór psychologii jako kierunku studiów, nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów.


Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1
Redakcja naukowa: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska
Rok wydania: 2018, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości istotny dla odbioru różnych działań z filmem. "Bogactwo zarówno istniejących, jak i potencjalnych zastosowań filmu w psychologii i psychologii w filmie jest imponujące. Idea wprzęgnięcia psychologii w poszukiwanie w filmie wartości edukacyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam wybór najistotniejszych zadań pracy z filmem do kształcenia psychologów, a następnie ułatwiania im pracy w podstawowych dziedzinach działalności. Proponowaną monografię uważam za wartościową, konsekwentnie promującą zastosowanie jednej z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki psychologicznej" (z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak).


Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2
Redakcja naukowa: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska
Rok wydania: 2018, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możliwości wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów, na rolę filmu we wspieraniu rozwoju oraz na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecznych, którym towarzyszą filmy. "Lektura książki pozwala wejść do przedsionka jakiejś nowej dziedziny wiedzy i praktyki (...) oraz uczynić film narzędziem działania w różnorodnych sytuacjach: kształcenia, pomagania, leczenia i psychoterapii" (z recenzji prof. dr hab. Zofii Ratajczak).


Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej. Rola czynników psychologicznych
Autor: Małgorzata Chrupała-Pniak
Rok wydania: 2017, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę.


Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy
Autor: Katarzyna Ślebarska
Rok wydania: 2017, Wydawnictwo UŚ
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Adaptacja do nowego miejsca pracy może być szczególnie trudna dla osób podejmujących pracę po okresie bezrobocia. Brak pracy bowiem najczęściej powoduje negatywne zmiany w psychofizycznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. W podjętych badaniach uwaga koncentruje się w szczególności na zrozumieniu procesu radzenia sobie w trakcie procesu reintegracji zawodowej przez osoby powtórnie zatrudnione (posiadające status osoby bezrobotnej przed podjęciem obecnej pracy). Pojawia się tu pytanie, jaki rodzaj aktywności zaradczej będzie najbardziej skuteczny w procesie szukania ponownego zatrudnienia (reemployment) oraz adaptacji do nowego miejsca pracy. W niniejszej monografii analizie empirycznej poddana została zaproponowana odpowiedź: proaktywne radzenie sobie.


Kobiety, mężczyźni i bliskie związki
Redakcja: Eugenia Mandal
Rok wydania: 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Współczesna psychologia potwierdza prawdziwość tezy, że oparte na uczuciu miłości bliskie związki są niezwykle ważne dla człowieka. Bliskie związki z ludźmi, a pośród nich unikalne, bliskie relacje między kobietami i mężczyznami, okazują się istotnymi uwarunkowaniami dobrostanu, jakości życia i poczucia szczęścia człowieka. Badania psychologiczne pokazują, że bliskie związki wpływają na bardzo szerokie spektrum funkcjonowania biologicznego i psychicznego, na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne każdego z nas. "Szczęśćciorodny" wpływ bliskich relacji jest przemożny, gdy są one udane dla obojga bliskich osób, a gdy takie nie są – przyczyniają się do smutku i cierpienia, a gdy brakuje jednego człowieka, czujemy się jakby nie było całego świata wokół nas. Ta książka jest poświęcona bliskim relacjom kobiet i mężczyzn. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące m.in. wywierania wpływu na partnera, strategii utrzymywania go przy sobie, poświęcenia w bliskich związkach oraz seksualności singli oraz osób nieheteroseksualnych.Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami
Redaktor: Bartosz W. Wojciechowski
Rok wydania: 2017, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

W latach 2015-2016 grupa badaczy działających we współpracy z pracownikami Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadziła 19 eksperymentów badających wpływ czynników psychologicznych na treść zeznań i wyjaśnień oraz ocenę ich wiarygodności. Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez studentów specjalizacji sądowej. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane opracowanie są jego wszechstronność i prekursorski charakter omawianych badań, które wyróżniają się nie tylko na tle polskich, ale i światowych projektów. Publikacja została przygotowana przy założeniu, że będzie stanowić źródło wiedzy dla studentów, nauczycieli akademickich i praktyków na temat złożonej, bogatej problematyki formowania się i oceny zeznań oraz wyjaśnień. Intencją autorów jest także inspirowanie przyszłych poszukiwań naukowych i nowych kierunków badań w dziedzinie psychologii sądowej.


Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata
Autorka: Patrycja Stawiarska
Rok wydania: 2016, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Temat wypalenia zawodowego, niezwykle aktualny we współczesnym świecie, Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości radzenia sobie z nimi i przeciwdziałania im. Istotne miejsce zajmuje praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w kontekście proponowanej pomocy terapeutycznej, jak i opracowania programów prewencyjnych w tym obszarze.


O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami
Redakcja: dr Agnieszka Pasztak-Opiłka
Rok wydania: 2016, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Książka obejmuje wstęp oraz 7 rozdziałów, ujętych jako spotkania z psychologami, praktykującymi w różnych obszarach: w pracy z dzieckiem z objawami somatycznymi, w neuropsychologii, psychologii leczenia uzależnień, psychologii sportu, ale również z psychologami badającymi polarników na Spitsbergenie, górników na platformach wiertniczych na Bałtyku oraz praktykującymi poza granicami Polski. Wśród autorów są pracownicy Instytutu Psychologii: dr Agnieszka Pasztak-Opiłka, dr Agnieszka Skorupa oraz mgr Marcin Langer. Publikacja skierowana jest do studentów psychologii, zwłaszcza III roku, poznających specyfikę diagnozy psychologicznej, studentów innych kierunków społecznych i medycznych oraz do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami pracy psychologa. Celem książki było skonfrontowanie wyidealizowanego wizerunku pracy psychologa, jaki niejednokrotnie towarzyszy przekazom akademickim z realnymi trudnościami oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami, jakie towarzyszą jego codziennej pracy. Podjęto również próbę konfrontacji z mocno zakorzenionymi w społeczeństwie stereotypami, dotyczącymi psychologów. Autorzy - psychologowie praktycy, a równocześnie wykładowcy akademiccy, bazując na swej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu zawodowym starali się pokazać, iż rzeczywista praca psychologa odbiega od gotowych algorytmów postępowania, jakich często oczekują studenci. Recenzja została przygotowana przez dr hab. Tadeusza Ostrowskiego, Kierownika Zakładu Rozwoju i Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników
Autor: Damian Grabowski
Rok wydania: 2015, Wydawnictwo UŚ
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch kapitalizmu oraz wewnątrzświatowa asceza. Następnie przedstawiono wersje kulturowe etyki pracy, czyli japońską, konfucjańską oraz islamską. Głównym celem książki jest omówienie psychologicznego aspektu etyki pracy. Punkt wyjścia do zbudowania takiego ujęcia stanowił dla autora dokonany wcześniej przegląd definicji, przyjmowanych w badaniach psychologicznych, oraz składników terminu etyka pracy opisywanych w socjologii i psychologii. Ukazany został także autorski model syndromu postaw i przekonań, jakim jest etyka pracy. Zaletą książki jest przedstawienie metod do badania etyki pracy, omówienie ich przydatności w badaniach organizacji oraz analiza wyników badań własnych autora. Recenzja wydawnicza książki została przygotowana przez dr hab. Mariolę Łagunę, profesor nadzwyczajną w Instytucie Psychologii KUL.


Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu
Autor: Łukasz Jach
Rok wydania: 2015, Wydawnictwo UŚ
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Książka podejmuje problematykę wysokiego poziomu zainteresowania oraz szacunku, jakimi we współczesnym świecie cieszą się przekazy o tematyce naukowej. W poszczególnych rozdziałach kwestia ta poddawana jest interdyscyplinarnym analizom, uwzględniającym m.in. kontekst popkulturowy, metodologiczny, społeczny i psychologiczny. Punkt kulminacyjny rozprawy stanowi prezentacja koncepcji silnie scjentystycznego światopoglądu (określonego mianem scjentoteizmu) oraz jego psychologicznych podstaw i korelatów. Książka adresowana jest do psychologów i przedstawicieli innych dyscyplin społecznych, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką wpływu nauki, naukowców i najnowszych odkryć naukowych na funkcjonowanie jednostki i społeczeństwa.


Workplace Abuse, Incivility and Bullying: Methodological and cultural perspectives
Redakcja: Maryam Omari, Megan Paull
Rok wydania: 2016, Routledge (Taylor&Francis Group)
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Nakładem wydawnictwa Routledge (Taylor&Francis Group) ukazała się książka Workplace Abuse, Incivility and Bullying: Methodological and cultural perspectives, zredagowana przez Maryam Omari i Megan Paull, przygotowana przez międzynarodową grupę badaczy – znawców problematyki przemocy. Polskę reprezentowały w tym projekcie dr hab. Irena Pilch i dr hab. Elżbieta Turska. Rozdział zatytułowany Poland: one nation, one religion, tradition and change stanowi pierwsze tego typu opracowanie, analizujące zjawisko mobbingu w Polsce na tle uwarunkowań związanych z kulturą narodową i organizacyjną.

Workplace Abuse, Incivility and Bullying presents findings from under-researched methodological, and unique cultural perspectives. Such an approach will allow us to gain deep insights into the diversity and complexities associated with perceiving, being subjected to, and experiencing negative behaviours at work. The book has applicability across a broad range of audience from academics through to practitioners, and even victims and suspected perpetrators.


Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych
Redakcja: Eugenia Mandal oraz Dariusz Doliński
Rok wydania: 2015, Wydawnictwo Naukowe PWN
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Jakie strategie autoprezentacji wybierają ludzie, by dobrze wypaść na pierwszej randce? Czy szczęśliwe pary stosują techniki wpływu społecznego? Czy osobisty urok i czar pomagają załatwić sprawę w urzędzie? Jakich zabiegów używamy, by zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Czy można zachęcić ludzi, żeby wybrali schody tradycyjne zamiast ruchomych? Jak zawodnicy, trenerzy i kibice wpływają na decyzje sędziów w koszykówce? Czy można wierzyć zeznaniom świadków?

W książce znajduje się 14 tekstów poświęconych wpływowi społecznemu w relacjach romantycznych, pracy, sporcie i zeznaniach świadków. Ta inspirująca lektura pozwala nie tylko przyjrzeć się relacjom międzyludzkim, lecz także skutecznie bronić się przed niechcianym wpływem.

"Tematyka książki jest na tyle rozległa, że może zainteresować czytelników z różnych dziedzin i obszarów wiedzy. Będzie ważną lekturą dla osób działających w obszarze psychologii; praktyków, badaczy akademickich, studentów psychologii. Krąg potencjalnych odbiorców obejmuje nie tylko obszar psychologii, ale też inne dyscypliny z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych (…)" (Z recenzji dr hab. Józefa Maciuszka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Analiza i ocena zeznań świadków
Autor: Bartosz W. Wojciechowski
Rok wydania: 2015, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

W niniejszej książce omówiono najważniejsze kierunki współczesnych badań nad oceną wiarygodności zeznań świadków i zaprezentowano syntetyczny opis aktualnego stanu wiedzy. Przedstawione zostało spojrzenie z kilku perspektyw na kluczowe zagadnienia pozostające w związku z odróżnianiem relacji opartych na osobistych obserwacjach od świadomie fałszowanych lub zniekształconych na skutek wpływu czynników podmiotowych lub zewnętrznych. Dokonano opisu nie tylko opracowanych dotychczas metod analizy zeznań, ale również wyników licznych badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania ich założeń (ze Wstępu).


Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt
Autorka: Mariola Paruzel-Czachura
Rok wydania: 2015, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Autorka rozpoczynając od rozważań na temat istoty filozofii i psychologii oraz relacji między nimi, przechodzi do przedstawienia filozoficznych podstaw psychoterapii Gestalt oraz wyjaśnienia, jak dzięki niej wieść autentyczne życie. Na koniec zaś próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy terapia Gestalt może być rozumiana jako filozofia. Rozważania autorki zainteresują i zaintrygują nie tylko filozofów, psychologów i psychoterapeutów chcących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, ale również każdego, kto ma odwagę nieustannie pracować nad polepszaniem jakości swojego życia.


Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków
Redakcja naukowa: Bartosz W. Wojciechowski
Rok wydania: 2015, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Problematyka związana z uzyskiwaniem i oceną zeznań świadków stanowi jeden z ważniejszych obszarów badań w psychologii sądowej. Ustalenie w toku postępowania sądowego przyczyn, przebiegu i okoliczności zdarzenia przestępczego odbywa się przy zastosowaniu różnych metod, ale wyjaśnienie sprawy najczęściej nie jest możliwe bez zebrania i przeanalizowania zeznań świadków. Dowód z zeznań świadków jest jednym z podstawowych środków dowodowych i najczęściej występujących w postępowaniu karnym, a relacja świadka, mimo dużego obciążenia jej subiektywizmem, jest niejednokrotnie jedyną metodą uzyskiwania informacji i ustalania prawdy sądowej. W ostatnich latach dostrzegalny jest stały, dynamiczny i globalny rozwój badań empirycznych, koncentrujące się na zagadnieniach pozostających w bezpośrednim związku ze stosowaniem prawa i zastosowaniem psychologii w naukach prawnych.

"W mojej ocenie publikacja stanowi udaną próbę szerokiej prezentacji i dociekliwej analizy tego intrygującego i złożonego zagadnienia. Zakres tej pracy i zawarte w niej treści sprawiają, że jest to wyjątkowo bogate źródło wiedzy czytelnie uporządkowanej, dotyczącej wszystkich istotnych aspektów uwarunkowań i wartości dowodowej zeznań świadków". (Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański; fragment recenzji)


Psychologiczna praca z filmem
Redaktorzy: Michał Brol, Agnieszka Skorupa
Rok wydania: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Książka "Psychologiczna praca z filmem" zawiera pogłębione analizy psychologiczne wybranych filmów oraz gotowe scenariusze zajęć i ćwiczeń. Dzięki przystępnemu językowi może być inspiracją zarówno dla specjalistów różnych dziedzin, jak i laików. To podręcznik, ale przede wszystkim materiał zachęcający do refleksji nad problemami ukazanymi na ekranie. Tytułową psychologiczną pracę z filmem mogą podejmować uczestnicy szkoleń, studenci, uczniowie, ale też wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy.

"Potrzeba takiego kompendium dydaktycznego jest oczywista, a jej dostrzeżenie i inicjatywa, aby ją zaspokoić, jest ze wszech miar godna uznania. Podręcznik pomoże jednocześnie kształcić studentów w zakresie wiedzy psychologicznej oraz pobudzać ich wrażliwość na sztukę." Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, fragment recenzji

"Wśród dostępnych podręczników brakuje pozycji, które wskazywałyby możliwości, jakie daje film w poszerzeniu warsztatu pracy psychologa i w zawodach pokrewnych. Publikacja będzie służyła prezentowaniu trudnych i ważnych tematów psychologicznych, które wiążą się z lepszym rozumieniem siebie i swego otoczenia." Dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, fragment recenzji

Młodzież na biegunach życia społecznego
Redaktor: Agnieszka Wilczyńska
Rok wydania: 2014, Wydawnictwo PWN
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa PWN.

Książka łączy wiedzę z kilku działów psychologii z jasno przedstawionymi zastosowaniami i uwa­gami dotyczącymi możliwości ulepszenia nauczania na wszystkich poziomach w polskich szkołach. Publikacja jest skierowana do studentów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą i przygotowujących się do tej roli. Profesor Philip Zimbardo zamieścił w książce specjalne przesłanie pt. "Moja wskazówka dla polskich nauczycieli: jak sprawić, aby wasi uczniowie na swojej drodze w bohaterskiej podróży pokochali uczenie się". Publikacja podzielona została na trzy części: "Młodzież wykluczana i młodzież doceniana", "Młodzież w grupie i młodzież jako grupa" oraz "Czas na bohaterów: programy interwencyjne". Kolejne rozdziały przygotowali: dr Agnieszka Wilczyńska (Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), dr Justyna Trepka-Starosta (Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), mgr Justyna Piękoś (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PARTNER w Gliwicach), mgr Michał Brol (Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), dr Urszula Markowska-Manista (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Ś.P. dr hab. Beata Dyrda (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego), dr Maciej Stolarski (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Maciej Januszek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).
Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich
Redaktorzy: Barbara Kożusznik i Jarosław Polak
Rok wydania: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Tradycją w polskich uczelniach jest, że kadra akademicka nie jest w sposób celowy i zorganizowany przygotowywana do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jeśli, po ukończeniu studiów, ambicją młodego człowieka jest podjęcie pracy na uczelni, z pewnością myśli o pracy badawczej, ale również o prowadzeniu laboratoriów, ćwiczeń i wykładów. Do prowadzenia badań jest on zwykle dość dobrze przygotowany, zaś do pracy dydaktycznej nie. Większość świeżo upieczonych dydaktyków, chcąc uczyć studentów, przyjmuje jakiś jeden lub kilka wzorców znanych z własnego doświadczenia jako słuchacza i uzupełnia je o własne elementy. Książka Uczyć z pasją stanowi zbiór refleksji, wskazówek i porad, które mogą okazać się prawdziwą pomocą w rozwiązywaniu dylematów, które każdy z nauczycieli akademickich z pewnością posiada i w jakiś sposób rozwiązuje. Intencją redaktorów i autorów niniejszego zbioru było wzbudzenie refleksji na temat własnego potencjału, warsztatu, skuteczności i ograniczeń wśród nauczycieli akademickich, niezależnie od stażu pracy czy dziedziny wiedzy oraz specjalizacji, którą się zajmują. Refleksja, która ma przyczynić się do tego, aby uczenie studentów w dzisiejszej – dość trudnej dla uniwersytetów – rzeczywistości, mogło stać się czymś, co – choć trudne, pełne wyzwań i przeciwności – przynosi nauczycielowi indywidualną satysfakcję i jest równocześnie ukierunkowane na zwiększenie umiejętności współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości studentów.

Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym, drugie wydanie
Autor: Agnieszka Wilczyńska
Rok wydania: 2014, Wydawnictwo UŚ
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

W książce zaprezentowano uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zjawisko wykluczenia społecznego rozpatrywane jest z różnych perspektyw badawczych. Jeden z najważniejszych wątków stanowi ukazanie potrzeby przynależności jako fundamentalnej potrzeby ludzkiej, a także poczucia przynależności jako podstawowego zasobu pozwalającego człowiekowi na satysfakcjonujące funkcjonowanie, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Wyniki przedstawionych w publikacji badań wskazały na to, że spostrzeganie zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym wiąże się ze spadkiem poczucia przynależności i niezaspokojoną potrzebą przynależności. Niższe poczucie przynależności powoduje niższą samoocenę, brak wiary w swoje zdolności rozumienia i kontrolowania emocji. Młodzież, która nie czuje się dopasowana do innych, ważna i doceniana, gorzej spostrzega swoje zasoby, co ma wpływ na jej funkcjonowanie społeczne, a zwłaszcza radzenie sobie.
Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje
Autor: Elżbieta Turska
Rok wydania: 2014, Wydawnictwo UŚ
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Książka przedstawia problematykę kariery ludzi młodych. W części teoretycznej analizuje przemiany, które dokonały się w tym obszarze w konsekwencji procesów globalizacyjno-restrukturyzacyjnych, prezentuje nowe modele funkcjonowania zawodowego. Część empiryczna, oparta na koncepcji kapitału kariery, prezentuje badania dotyczące gromadzenia tego kapitału przez ludzi młodych w etapie przedzawodowym. Autorka wyróżnia i opisuje cztery rodzaje kapitału kariery: kapitał edukacyjny, kapitał doświadczenia zawodowego, kapitał studenckiej przedsiębiorczości oraz kapitał językowy.
Zachowania człowieka w organizacji, czwarte wydanie
Autor: Barbara Kożusznik
Rok wydania: 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Więcej informacji: na stronie wydawnictwa PWE.

W podręczniku pokazano zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz wyjaśniono, jak przewidywać te zachowania i je kontrolować. Autorka pokazała m.in. mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, grupy i zespoły w organizacji, koncepcje efektywnego kierowania, przywództwo w organizacji, komunikowanie się w organizacji, efektywność organizacji w zmiennym otoczeniu, kulturę organizacyjną. Podręcznik wzbogacają liczne praktyczne przykłady (opis wydawcy).
Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji
Autorka: Agata Chudzicka-Czupała
Rok wydania: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa.

Książka zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. Autorka postawiła sobie za cel przegląd najbardziej istotnych teorii, tłumaczących źródła i uwarunkowania zachowań etycznych i nieetycznych. Zostały tu opisane te cechy człowieka i właściwości organizacji, które są związane z procesem podejmowania decyzji etycznych oraz najczęściej uwzględniane w prowadzonych dotąd badaniach. Omówiono też cechy samego dylematu moralnego, które wpływają na etyczne wybory pracownika. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć każdego z bohaterów sytuacji etycznej.
Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka
Redakcja: Agata Chudzicka-Czupała
Rok wydania: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa.

Celem niniejszej publikacji jest poszukiwanie i opisanie różnorakich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchamianie zachowań człowieka, które mogą być postrzegane jako mniej lub bardziej etyczne. Autorzy zbioru w swych tekstach ukazują społeczne, psychologiczne i moralne aspekty współdziałania jednostki z innymi. Koncentrują się również na różnorodnych etycznych pułapkach współczesności, czyhających na jednostkę w ciągle zmieniającym się świecie.
Kultura współczesna a zdrowie
Redakcja: Małgorzata Górnik-Durose
Rok wydania: 2013, Wydawnictwo GWP
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa.

Książka zespołu psychologów z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego, zajmujących się naukowo psychologią zdrowia z różnych perspektyw, przedstawia zagadnienia związane z rozumieniem zdrowia i choroby w dzisiejszym świecie, podejmowaniem zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz radzeniem sobie z chorobą. Punktem odniesienia rozważań jest specyfika mentalności.
W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia
Redakcja: Małgorzata Górnik-Durose, Anna Maria Zawadzka
Rok wydania: 2012, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa.

Książka ma na celu analizę konsekwencji, jakie dla jakości życia i poczucia szczęścia ma codzienne życie w kulturze zdominowanej przez konsumpcję. Przedstawia aktualne kierunki poszukiwań wyznaczników decyzji i zachowań człowieka w tej sferze. Wskazuje nowe tendencje i zjawiska w zachowaniach konsumenckich, takie jak „konsumowanie” pracy, merkantylizacja religii, kupowanie doznań i doświadczeń w miejsce produktów i usług oraz różne formy antykonsumpcji.

Masculinity and femininity in everyday life
Redakcja: Eugenia Mandal
Rok wydania: 2012, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Książka pod naukową redakcją Eugenii Mandal zatytułowana „Kobiecość i męskość w codziennym życiu” złożona jest z ośmiu rozdziałów dotyczących różnych kontekstów kobiecości i męskości. Celem tej monografii jest próba opisania zjawiska męskości i kobiecości oraz roli, jaką odgrywają one w wybranych kontekstach codziennego życia (fragment streszczenia).


Konflikty między ludźmi
Redakcja naukowa polskiego wydania: Eugenia Mandal
Rok wydania: 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa PWN.

Doskonałe wprowadzenie w tematykę konfliktu, zarządzania konfliktem i komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Autorzy pomagają zrozumieć naturę konfliktów w wielu sferach życia – omawiają przyczyny, przejawy i możliwe skutki konfliktów w związkach miłosnych, w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, w pracy, a także w polityce. Na przykładach z życia codziennego pokazują style, taktyki i metody interwencji podejmowane przy rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnym, a także skuteczne sposoby zapobiegania sytuacjom konfliktowym (z opisu wydawcy).Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych
Redakcja: Jan M. Stanik
Rok wydania: 2011, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Książka zawiera refleksje nad wybranymi aspektami psychologicznego opiniodawstwa sądowego. Jej struktura obejmuje zasadniczo dwie części. W pierwszej z nich sygnalizowane są pewne rozbieżności i niekonsekwencje, które można dostrzec w przypadku niektórych stanowisk wobec etycznego wymiaru praktyki eksperckiej psychologa sądowego, prezentowanych w literaturze przedmiotu. Wyartykułowane są również rozmaite wątpliwości co do słuszności niektórych opinii głoszonych w tej materii. Część druga stanowi zaś próbę wyeksponowania specyfiki psychologicznych ekspertyz sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wybrane mechanizmy metodologicznej i etycznej regulacji aktywności psychologów w tym obszarze zastosowań wiedzy psychologicznej (opis wydawcy).
Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza
Redakcja: Małgorzata Górnik-Durose, Joanna Mateusiak
Rok wydania: 2011, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Monografia składa się z 14 rozdziałów, w których przedstawiciele różnych środowisk naukowych w Polsce prezentują zagadnienia wychodzące poza tradycyjny obszar dociekań w ramach psychologii zdrowia. Punktem odniesienia dla tych rozważań jest myślenie o zdrowiu w kategoriach biopsychospołecznych, a i w jego ramach poszukiwanie kontekstów teoretycznych i aplikacyjnych oraz obszarów pogranicznych, rzucających nowe światło na zakres i sposób zajmowania się zdrowiem z psychologicznej perspektywy. Tom składa się z trzech części, które odnoszą się, kolejno, do zagadnień teoretycznych, zagadnień związanych z pomiarem oraz zagadnień empirycznych (ze wstępu).

Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna
Autor: Patrycja Stawiarska
Rok wydania: 2011, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie wydawnictwa.

Celem książki jest zaprezentowanie czytelnikowi wolontariatu społecznego w ujęciu interdyscyplinarnym, ukazanie go w kontekście psychologicznym, socjologicznym i egzystencjalnym. Książka łączy aspekt teoretyczny i praktyczny, a całość poparta jest obszernymi badaniami empirycznymi. Czytelnik znajdzie nie tylko szeroko rozbudowaną teoretyczną koncepcję wolontariatu, ale także będzie miał szansę zapoznać się z praktycznymi aspektami tej działalności, wypowiedziami wolontariuszy oraz wyznacznikami efektywności ich posługi dla innych (opis wydawcy).
Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej
Redakcja: Barbara Kożusznik, Jarosław Polak
Rok wydania: 2011, (c) Uniwersytet Śląski, wydawca: Oficyna Wydawnicza WW

Wśród kwestii poruszanych w książce są zagadnienie podnoszenia kompetencji kadry akademickiej, omówienie różnych form zajęć i wykładów, sposobów stosowania eksperymentów, problematyki saturacji dydatyki, rozwijania myślenia, stosowania multimediów, komunikacji naukowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, motywowania, partycypacji studentów niepełnosprawnych. Autorami poszczególnych rozdziałów są: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Jarosław Polak, dr hab. Bogdan Doleżych, dr hab. Mirosław Nakonieczny, dr Andrzej Boczarowski, dr Jerzy Jarosz, dr Marek Adamiec, dr Remigiusz Kopoczek, prof. zw. Małgorzata Łuszczak, Tomasz Rożek, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Marta Stasiła-Sieradzka oraz dr Barbara Smorczewska. Książka została wydana w ramach projektu UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Oparej na Wiedzy. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1.
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu
Redakcja: Małgorzata Górnik-Durose, Anna M. Zawadzka
Rok wydania: 2011, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa GWP.

Żyjemy w kulturze konsumpcji. Konsumpcja towarzyszy prawie wszystkim aspektom naszego codziennego funkcjonowania. Fakt ten ma istotne konsekwencje psychologiczne, jeśli chodzi o tożsamość jednostkową, poczucie własnej wartości, poczucie szczęścia i dobrostanu psychicznego. Jednak konsumpcja to zjawisko, którego nie można zrozumieć na gruncie jednej dyscypliny naukowej. Dlatego niniejsza książka zawiera refleksje teoretyczne i prezentuje wyniki badań zarówno psychologów, jak i ekonomistów i socjologów, systematyzujące wiedzę na temat różnych aspektów tego zjawiska w kontekście jakości życia człowieka (opis wydawcy).

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiebiorczość - Pieniądze – Konsumpcja
Redakcja: Maryla Goszczyńska i Małgorzata Górnik-Durose
Rok wydania: 2010, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa.

„Zróżnicowanie tematyczne jest bez wątpienia dużą zaletą tej książki. Czytelnik może poznać różne sposoby badania zachowań ekonomicznych i zorientować się w tym, jakie problemy są obecnie podejmowane w polskiej psychologii ekonomicznej. Trzeba też podkreślić, że wszystkie relacjonowane badania były prowadzone w naszym kraju, co jest sporym walorem książki, gdyż pozwala zorientować się w specyfice zachowań polskiego konsumenta.” (z recenzji profesora SWPS dr. hab. Tomasza Zaleśkiewicza)


Zastosowania psychologii w zarządzaniu
Redakcja: Barbara Kożusznik, współudział Małgorzata Chrupała-Pniak
Rok wydania: 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Silne jest przekonanie, że rozwój gospodarczy i społeczny zależy od człowieka i jego kompetencji. W związku z tym znaczenia nabiera zastosowanie wiedzy psychologów pracy i organizacji w działalności firm, instytucji – ogólnie zakładów pracy. Rośnie też przekonanie psychologów pracy o tym, że ich działalność jest pożyteczna, powoduje wzrost efektywności firm i wpływa na poczucie wzrostu kompetencji pracownika oraz jego własnej wartości. W publikacji omówiono zastosowanie psychologii pracy i organizacji oraz podkreślono powiązania psychologii i innych dyscyplin naukowych: zastosowanie psychologii w zarządzaniu otoczeniem i procesami globalnymi; zastosowanie psychologii na poziomie strategii organizacji; związki psychologii z kierowaniem; psychologia wobec problemów jednostki w organizacji (jej satysfakcja, koszty, rozwój), (opis wydawcy).Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji
Autor: Marek Tokarz
Rok wydania: 2010, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Więcej informacji: na stronie wydawnictwa GWP.

Znakomity podręcznik, który każdego wprowadzi w tajniki trudnej sztuki komunikowania się. Autor potraktował to zagadnienie wszechstronnie i w sposób niezwykle przystępny przedstawił zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. Zainteresowany czytelnik może zatem przeczytać książkę w całości (co na pewno się zdarzy studentom zmagającym się z teorią komunikacji) lub sięgnąć do wybranych rozdziałów, żeby dowiedzieć się na przykład, jak zdobyć pracę, poprowadzić przesłuchanie czy negocjacje z terrorystami, bądź też – po prostu – jak skutecznie porozumiewać się z innymi, aby osiągnąć pożądany efekt. Warto przy tym zaznaczyć, że lektura to lekka, łatwa i przyjemna, ponieważ niekwestionowaną zaletą tej książki są liczne anegdoty i błyskotliwe puenty. Publikacja ta z pewnością stanie się obowiązkową lekturą dla studentów, dziennikarzy oraz polityków (opis wydawcy).

Czas w życiu człowieka
Redakcja: Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała
Rok wydania: 2010, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Opracowania składające się na tę publikację odnoszą się do różnorodnych aspektów czasu i ujmują kategorię czasu wielorako, począwszy od zagadnień bardzo ogólnych do szczegółowych zjawisk, które są zależne od tej zmiennej lub których czas jest ważnym składnikiem. Publikacja podzielona jest na pięć części: Czas jako problem współczesności, czas jako zmienna badawcza w naukach humanistycznych, perspektywa czasowa / czasowy horyzont życia człowieka, praca i brak pracy a doświadczenia czasu, temporalne aspekty różnorodnych badań psychologicznych (z opisu wydawcy).

Oblicza twórczości
Redakcja: Grażyna Mendecka
Rok wydania: 2010, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Monografia utrzymana jest w duchu postmodernizmu. Prezentuje z różnych stron problem twórczości, oryginalnie i twórczo ujęty przez autorów. W tomie znalazły się teksty dotyczące rzadko omawianych problemów w psychologii twórczości, np. inspiracji twórczej, otwartości dzieła, twardości jako cechy osobowości istotnej dla aktywności twórczej. Autorzy włączając się w dyskusję psychologiczną dotyczącą złożonego fenomenu twórczości, podkreślają znaczenie aktywności twórczej w wymiarze kulturowym i jednostkowym. Zamierzona różnorodność ujęć i stanowisk w prezentowaniu twórczości rzuca światło na wieloaspektowość tego zjawiska, wymagającego właśnie takiego systemowego i interdyscyplinarnego ujęcia (opis wydawcy).

Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców
Autor: Danuta Rode
Rok wydania: 2010, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Autorka - biegły sądowy, pracownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego - przeprowadziła badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami przemocy w rodzinie, starała się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie czynniki wpływają na powstawanie rodzinnej przemocy. Dotychczas w obrębie tego problemu skupiano się na ofierze, badania sprawców były fragmentaryczne. Autorka po raz pierwszy spojrzała na tę kwestię od strony agresora – podjęła próbę wyróżnienia typów sprawców przemocy na podstawie profilu wybranych cech osobowości i temperamentu, scharakteryzowała te typy, starała się określić dla każdej grupy typów sprawców czynniki ryzyka powstawania przemocy. Praca adresowana jest przede wszystkim do psychologów, prawników, biegłych sądowych, terapeutów rodzin, ofiar i sprawców. Uzyskane przez autorkę wyniki pozwolą zastanowić się nad leczeniem i objęciem agresorów pomocą psychologiczną, mogą wpłynąć na udoskonalenie systemu pomocy dla ofiar i sprawców (opis wydawcy).


Osobowość makiawelisty i jego relacje z ludźmi
Autor: Irena Pilch
Rok wydania: 2010, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Makiawelizm – pojęcie wprowadzone do psychologii przez amerykańskiego psychologa społecznego Richarda Christiego – opisuje osobowość człowieka osiągającego cele na drodze manipulacji interpersonalnej. Mimo że konstrukt ten od dziesięcioleci budzi zainteresowanie zarówno badaczy, jak i praktyków życia społecznego, bardzo niewiele jest polskich publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Celem pracy jest przedstawienie polskiemu czytelnikowi dorobku badawczego psychologii, poświęconego syndromowi osobowości makiawelicznej, oraz prezentacja wyników badań własnych Autorki, dotyczących specyfiki funkcjonowania społecznego osób o odmiennym poziomie makiawelizmu (opis wydawcy).


Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach)
Redakcja: Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska
Rok wydania: 2009, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji: na stronie Wydawnictwa UŚ.

Podręcznik zawiera 41 eksperymentów nawiązujących do najważniejszego kierunku prowadzonych przez psychologów sądowych poszukiwań związanych z obszarem psychologii zeznań świadków. Dobierając eksperymenty, zwracano uwagę na elementy strukturalne psychologicznej problematyki zeznań świadków, które wywodzą się z opracowanego przez J.M. Stanika modelu zeznań świadków. (...) Podręcznik przeznaczony jest dla studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz wykładowców na kierunkach, w ramach których omawiana jest problematyka funkcjonowania człowieka w roli świadka (opis wydawcy).
Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach
Autor: Eugenia Mandal
Rok wydania pierwszego: 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN (książka wznawiana)
Więcej informacji: na stronie wydawnictwa PWN.

Książka jest psychologiczną analizą zjawiska władzy, wywierania wpływu społecznego i manipulacji w bliskich związkach. Autorka wykorzystała w niej rzetelne wyniki swoich wieloletnich badań. Praca pokazuje psychologiczne konsekwencje posiadania i podlegania władzy oraz jej rodzaje i sygnały. Wyjaśnia fenomen władzy w bliskich związkach, omawia oblicza i typologie miłości oraz inne problemy takie jak: szantaż emocjonalny, gry małżeńskie, przemoc w rodzinie, zespół maltretowanej żony/męża, uzależnienie w małżeństwie, władza i autonomia w miłości. Wskazuje na znaczenie atrakcyjności fizycznej, manipulacji urodą, wdziękiem, a także na rolę atutów seksualnych w dążeniu do osobistej władzy. Przedstawia różne taktyki wywierania wpływu społecznego "od czarowania do wymuszania" w małżeństwie i rodzinie w zależności od rodzajów władzy (np. władza oparta na zasobach finansowych), (opis wydawcy).

Resocjalizacja. T. 1-2
Redakcja: Jan M. Stanik, Bronisław Urban
Rok wydania: 2008 (pierwsze wydanie: 2007), Wydawnictwo Naukowe PWN
Więcej informacji: Tom 1, Tom 2.

Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i dynamiki społecznych zjawisk dewiacyjnych. Przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień (opis wydawcy).

10.04.2019


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii