mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Nauka > Badania naukowe 

  Książki pracowników Badania naukowe Komisja Etyki Badań Naukowych Projekty Konferencje Biblioteki i bazy Programy statystyczne  

Badania naukowe

Badania naukowe w Instytucie Psychologii prowadzone są w ramach ogólnego tematu: "Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w obliczu zmian w jego środowisku społecznym, technologicznym i naturalnym". Temat ten rozwijany jest w odniesieniu do następujących zagadnień, wynikających ze specyfiki naukowo-badawczej poszczególnych zespołów:

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji:

 • Potencjał kadry kierowniczej współczesnych organizacji a kreatywność i innowacyjność instytucji. Identyfikacja osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań skuteczności działań menedżerskich w warunkach zmian, tworzenie nowoczesnych i skutecznych sposobów wyzwalania innowacyjności i kreatywności Polaków w warunkach rosnącej konkurencyjności międzynarodowej.

 • Diagnozowanie możliwości i blokad w wykorzystywaniu kapitału intelektualnego. Analiza zdolności i talentów, opracowanie strategii wykrywania i rozwoju kapitału intelektualnego oraz pozytywnego wpływania na kariery zawodowe.

 • Tworzenie instrumentów transferu wiedzy i technologii. Analiza możliwych sposobów zmniejszania luki nauka – biznes, poprawy spostrzegania własnych możliwości i wzajemnych relacji w pracy, tworzenia kultur efektywności, doskonalenia zarządzania wiedzą pracowników, wykorzystania technik wirtualnych, świadomego kształtowania karier zawodowych uwzględniających innowacyjność i transfer technologii.

Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej:

 • Stereotypy kobiecości i męskości. Funkcjonowanie społeczne kobiet i mężczyzn. Badanie stereotypów związanych z płcią oraz ich intrapersonalnych i interpersonalnych konsekwencji; badanie psychologicznych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, analiza funkcjonowania kobiet i mężczyzn w przestrzeni prywatnej i publicznej, porównania międzykulturowe.

 • Władza i wpływ społeczny. Badanie władzy w bliskich związkach i w organizacjach zawodowych; badanie taktyk wpływu społecznego w bliskich związkach, w pracy zawodowej i w sytuacjach dnia codziennego, porównania międzykulturowe.

 • Komunikacja interpersonalna. Badania nad komunikacją w bliskich związkach, badania nad argumentacją, perswazją, manipulacją, analiza nieuczciwych chwytów polemicznych, badanie nieprawidłowej komunikacji i zachowań nielojalnych w organizacjach.

 • Wykluczenie społeczne i kulturowe. Badanie osób marginalizowanych: bezrobotnych, młodzieży ze środowisk zaniedbanych, osób przewlekle chorych; analiza uwarunkowań medycznych, psychologicznych i społecznych wykluczenia społecznego; badania stereotypów osób wykluczonych kulturowo. Badania nad psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami migracji zarobkowej i kariery zawodowej poza granicami kraju.

 • Psychologia ekologiczna. Badanie relacji człowiek – środowisko naturalne, badania nad wartościami i tożsamością ekologiczną, tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, badania nad skutecznością treningów ekologicznych.

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej:

 • Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach karnych i cywilnych oraz psychologiczne problemy zeznań świadków. Długoletnie badania odnoszące się do podstawowych problemów, zasad i standardów opiniodawstwa sądowego i psychologicznych ekspertyz sądowych, analiza zawodowo-etycznych problemów psychologa – biegłego sądowego.

 • Uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu człowieka. Badanie psychospołecznych i osobowościowych uwarunkowań zachowań przestępczych, badanie uwarunkowań przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem determinant zachowania sprawców przemocy, psychologiczna analiza czynników związanych z zaburzeniami odżywiania.

 • Zasady interwencji w sytuacjach kryzysowych i przewlekle trudnych w systemie rodzinnym. Analiza i tworzenie procedur pomocy psychologicznej ukierunkowanej na pomoc osobom i systemowi rodzinnemu, analiza podstaw terapii uzależnień oraz terapii ofiar i sprawców przemocy domowej. Badanie psychologicznych mechanizmów warunkujących skuteczność mediacji rodzinnych i mediacji w sprawach karnych.

Zakład Psychologii Ogólnej:

 • Metodologiczne problemy współczesnej psychologii. Określenie metodologicznych i pozametodologicznych wyznaczników procesu badawczego w psychologii we współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Analiza zastosowań nowych modeli matematycznych (m.in. Item Response Theory) i informatycznych w badaniach i diagnostyce psychologicznej. Analiza niestandardowych modeli metodologicznych, m.in. w zakresie tzw. metodologii jakościowej.

 • Czas w życiu człowieka. Badanie temporalnej perspektywy funkcjonowania człowieka, percepcji czasu oraz różnic indywidualnych w stylach percepcji czasu; badania prowadzone są w ramach opracowanej przez zespół koncepcji percepcji czasu.

 • Społeczne uwarunkowania twórczości; społeczne funkcjonowania osób wybitnie twórczych. Analiza fenomenu twórczości oraz badania biograficzne nad funkcjonowaniem wybitnych twórców w relacjach interpersonalnych, w tym w relacjach partnerskich i rolach rodzicielskich.

 • Rozwój i znaczenie umiejętności emocjonalnych. Określenie prawidłowości rozwojowych w zakresie umiejętności emocjonalnych oraz związku między tymi umiejętnościami a różnorodnymi wskaźnikami funkcjonowania psychospołecznego. Opracowanie narzędzi do diagnozy poziomu rozwoju inteligencji emocjonalnej.

 • Osobowość makiaweliczna. Analiza natury i istoty makiawelizmu. Badanie funkcjonowania makiawelistów w relacjach społecznych.

Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania:

 • Diagnoza psychologiczna do celów wychowawczych. Analiza specyfiki i metod diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. Tworzenie eksperymentalnych narzędzi do pomiaru diagnostycznego w zakresie psychospołecznych aspektów funkcjonowania dzieci i młodzieży.

 • Problemy zdrowia psychicznego uczniów. Badanie związków zdrowia psychicznego uczniów z lękiem szkolnym, sposobami radzenia sobie, z atrybucją sukcesów i porażek, wyuczoną bezradnością, poczuciem koherencji, doświadczaniem wsparcia społecznego. Analiza zagadnień wychowania integrującego w relacji do zdrowia psychicznego uczniów.

 • Systemowe badania nad rodziną. Badanie problemów dorastających w relacjach ze światem; analiza problemu spójności rodziny w percepcji dorastających, relacji pomiędzy funkcjonowaniem rodziny a zdrowiem psychicznym oraz dysfunkcjonalności rodziny w kontekście rozwoju dziecka.

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia:

 • Zdrowie pozytywne – konceptualizacja i badanie. Opracowanie koncepcji opartej na istniejących konceptualizacjach zdrowia jako dobrostanu psychospołecznego i procesu ustanawiania równowagi między własnymi zasobami a wymaganiami otoczenia oraz na potocznych koncepcjach zdrowia. Stworzenie kwestionariusza do badania zdrowia pozytywnego o dobrych właściwościach psychometrycznych.

 • Funkcjonowanie człowieka w obliczu choroby i śmierci. Analiza problemu w kontekście kultury, w której ideałem jest młodość, sprawność, uroda i bogactwo. Badanie radzenia sobie z chorobą i żałobą na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym w kontekście szeroko rozumianej jakości życia.

 • Uwarunkowania i skutki wypalenia zawodowego. Analiza wypalenia zawodowego, głównie wśród pracowników służby zdrowia, w kontekście zmian i wyzwań ekonomicznych, technologicznych i organizacyjno-interpersonalnych we współczesnych środowiskach pracy i ich skutków w odniesieniu do zdrowia per se, jak i szeroko rozumianej jakości życia.

 • Mentalność prawego kciuka i merkantylizm psychiczny jako meta-koncepcje opisujące funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie oraz ich konsekwencje dla zdrowia i jakości życia. Stworzenie i weryfikacja autorskich koncepcji w oparciu o analizę teoretyczną i empiryczną zjawisk ukorzenionych w standardach, normach i wartościach kulturowych, a mających konsekwencje dla dobrostanu psychicznego i jakości życia człowieka. Opracowanie narzędzi do pomiaru obydwu konstruktów.

20.01.2015


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii