mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Jakość kształcenia > Krajowe Ramy Kwalifikacji 

  Jakość kształcenia Proces Boloński Krajowe Ramy Kwalifikacji Wzory dokumentów Dokumenty kierunkowe Badanie jakości kształcenia Raporty Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Krajowe Ramy Kwalifikacji


Krajowe Ramy Kwalifikacji

25.01.2014

Podręcznik "Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego"

"Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?"

Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektow kształcenia

Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunkow prowadzenia studiow na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie z dn. 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie z dn. 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 5 października 2011 r.

Rozporządzenie z dn. 23 sierpnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Harmonogram wprowadzenia KRK na Uniwersytecie Śląskim

Krajowe ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego - wprowadzenie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński

Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka, Jerzy Bolałek - prezentacje dostępne pod adresem www.ekspercibolonscy.org.pl

Uchwała nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształceniaInstytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii