mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Praktyki 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Praktyki - Sąd Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Praktyki

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku Psychologia. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanej przez studenta ścieżki specjalizacyjnej; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie ścieżek zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednego, a w kolejnym roku drugiego profilu wybranego przez studenta. Szczegółowe informacje na temat praktyk i obszarów ich realizacji znaleźć można w pliku w dolnej części strony.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami
Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (marzec). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk
Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk:
2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych;
Imienne skierowanie na praktyki (konieczne od 30.10.2018 r.);
Raport ogólny z przebiegu praktyki;
Uwaga! Raport musi być podpisany przez psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe;
Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych.

Obieg dokumentów:
1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) i skierowanie opiekunowi praktyk - terminy składania dokumentów ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!
2. Opiekunowie przekazują dokumenty koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli dokumenty nie trafiają do koordynatora przez opiekuna - na skierowaniu powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.
3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 320 lub 326, a następnie do studentów.
4. Podpisane przez prodziekana porozumienia oraz imienne skierowanie student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia porozumienia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Porozumienia i skierowanie należy złożyć do podpisu najpóźniej w pierwszym tygodniu lipca!
W sierpniu sekretariaty będą NIECZYNNE.

Zaliczanie praktyk
Dokładne miejsce odbywania praktyki należy wpisać w indeksie na str. 82 przed ubieganiem się o wpis.
Praktyka zaliczana jest na ocenę. Zaliczenie praktyki jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu wymaganych terminów oraz po oddaniu przez studenta dokumentów określonych szczegółowo wyżej w akapicie "Dokumentacja praktyk". Aby uzyskać wpis należy przekazać opiekunowi:
1. porozumienie (musi być podpisane w dwóch egz. przed rozpoczęciem praktyki; do pobrania niżej);
2. raport ogólny (musi być podpisany przez osobę z dyplomem psychologa; do pobrania niżej);
3. raport szczegółowy

Informacje dla studentów ubiegających się o zwolnienie z praktyk zamieszczone są w REGULAMINIE PRAKTYK ZAWODOWYCH.

27.02.2019

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.pdf

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK.pdf

Ankieta satysfakcji z praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA.pdf

Obszary realizacji praktyk w ramach sciezek specjalizacyjnych.pdf

Oświadczenie_nowy wzór.pdf

zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki_ wzór podania.pdf

Informacja ze spotkań w sprawie organizacji praktyk dla III roku.pdf

Podanie o możliwość wcześniejszej realizacji praktyki_studia dzienne.docx

Podanie o możliwość wcześniejszej realizacji praktyki_studia wieczorowe.docx

PRAKTYKI_PODZIAŁ_III rok 2017-18_IV ROK 2018_19_SDiW.xlsx

Skierowanie na praktykę_PS.pdf

Porozumienie_wzór obow. s.dz. od 30.10.2018 r..pdf

Porozumienie_wzór obow. s. wiecz. od 30.10.2018 r..pdf

Raport ogólny.pdf

PRAKTYKI PODZIAŁ NA GRUPY_18-19_III rok i 19-20_IV rok_s. wieczorowe.xlsx

PRAKTYKI PODZIAL NA GRUPY_18-19_III rok i 19-20_IV rok_s. dzienne.xlsx

INFORMACJE ZE SPOTKANIA W SPRAWIE PRAKTYK_2018-19.pptx

Wykaz opiekunow praktyk_2018-19.pdf

PRAKTYKI_PODZIAL_III rok 2017-18_IV ROK 2018_19_SDiW.xlsx

Informacja dodatkowa w sprawie praktyk_IV rok_ścieżka PSYCHOLOGIA PRACY.pdf

TERMINY SPOTKAŃ Z OPIEKUNAMI W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH.pdf


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii