mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Opis kierunku 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Opis kierunku

Psychologia jako dyscyplina nauki umieszczana jest w grupie nauk społecznych, ale zarówno w swoich początkach, jak i obecnie czerpie z jednej strony z dorobku filozofii, znajdując w niej inspiracje do swoich teorii i badań, a z drugiej – z nauk biologicznych. W tym drugim przypadku nie chodzi tylko o inspiracje teoretyczne, ale także o sposób prowadzenia badań empirycznych, opartych o rygory metodologiczne charakterystyczne dla nauk przyrodniczych – głównie badania eksperymentalne. Podstawowym przedmiotem zainteresowania psychologii są ludzkie zachowania, wywoływane bezpośrednio (lub pośrednio) obecnością i działaniami innych ludzi oraz czynnikami szeroko rozumianego środowiska pozaspołecznego. Wiedza z zakresu psychologii bezpośrednio koresponduje z wiedzą z innych nauk – socjologii, antropologii kulturowej, politologii, pedagogiki, fizjologii, medycyny (zwłaszcza psychiatrii) i nauk o zdrowiu. Wszystko to sprawia, że studiowanie i uprawianie psychologii, będącej z całą pewnością dyscypliną odrębną, posiadającą własny obszar badawczy i specyfikę metodologiczną, wymaga otwartości intelektualnej i podejścia interdyscyplinarnego.

Psychologia, ze względu na jej specyficzny charakter (związany na przykład z koniecznością wkraczania w prywatną sferę życia człowieka i posiadaniem przez psychologów formalnych uprawnień do podejmowania decyzji ważących często na ludzkich losach) należy do tych dziedzin nauki, w których niezbędne jest głębokie i wszechstronne wykształcenie. Dlatego też w uchwalonej przez Sejm RP Ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 zapisane jest, iż osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu psychologa musi legitymować się "dyplomem magistra psychologii" (Art. 8, Ust. 1.1). Z tego względu studia psychologiczne w Uniwersytecie Śląskim prowadzone są w formie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, a ich cele i efekty odnoszą się do czterech podstawowych obszarów kształcenia: teoretycznego, metodologicznego, aplikacyjnego i etycznego.

Absolwent studiów psychologicznych w Uniwersytecie Śląskim musi posiadać gruntowną wiedzę teoretyczną, obejmująca podstawowe działy psychologii i dwa – wybrane przez niego – obszary zastosowań wiedzy podstawowej. Z uwagi na to, że studiowanie względnie nowej i dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki jaką jest psychologia, wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy, absolwent przygotowany jest do ustawicznego kształcenia, także po skończeniu studiów. Adept psychologii powinien również posiąść w toku studiów umiejętność planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań z zachowaniem wszelkich rygorów metodologicznych. Absolwent tego kierunku powinien również być w stanie zastosować wiedzę teoretyczną i swoje zawodowe umiejętności warsztatowe w praktyce psychologicznej. Istotnym aspektem w kształceniu psychologów jest wymiar etyczny; ponieważ psycholog pracuje z ludźmi, którzy obdarzyli go zaufaniem, takie cechy jak wiedza i świadomość etyczna oraz wrażliwość na problemy i dylematy etyczne, pojawiające się w praktyce, traktowane są jako kluczowe efekty kształcenia psychologicznego.

Absolwent kierunku psychologia posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej (komunikacja interpersonalna, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, propedeutyka psychologii stosowanej, etyka zawodu psychologa). W trakcie studiów uzyskuje również wiedzę z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, logika, psychiatria) oraz wybranych przez siebie przedmiotów fakultatywnych. Dysponuje ponadto przygotowaniem zawodowym w zakresie dwóch ścieżek specjalizacyjnych, wybranych spośród następujących:

· psychologia kliniczna człowieka dorosłego (posiada podstawową wiedzę o przyczynach oraz obrazie klinicznym wybranych zaburzeń oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w kryzysie, zdobywa umiejętności rozpoznawania zwiastunów problemów klinicznych, planowania i prowadzenia procesu diagnozowania, wykorzystywania metod do analizowania i interpretowania problemu klinicznego, łączenia danych diagnostycznych uzyskanych z różnych źródeł; nabywa także umiejętności udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej);

· psychologia sądowa (posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego, kryminologii, wiktymologii, psychopatologii i resocjalizacji; posiada wiedzę merytoryczną oraz umiejętności warsztatowe i świadomość etyczną w zakresie psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych oraz nabywa umiejętności przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków; posiada ponadto podstawowe umiejętności z zakresu poradnictwa psychologicznego dla rodziców i nieletnich w sprawach o demoralizację, prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i zakładach karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji);


· psychologia pracy i organizacji (posiada wiedzę, której umiejętne wykorzystanie przyczynia się do skutecznego zarządzania zespołem, harmonijnej współpracy pomiędzy pracownikami, do minimalizowania negatywnych aspektów zawodowej aktywności, jak np. stresu zawodowego; praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu stosowania metod i technik zarządzania umożliwiają absolwentom wspieranie efektywnego kierowania organizacją; posiada kluczowe kompetencje z zakresu badania i kształtowania środowiska pracy, m.in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji i selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń);

· psychologia zdrowia i jakości życia (jest przygotowany do rozpoznawania i rozumienia wyzwań i zagrożeń współczesności oraz identyfikacji zasobów warunkujących zdrowie, poczucie dobrostanu, szczęścia i satysfakcji życiowej; ma wiedzę w zakresie mechanizmów zależności między funkcjonowaniem psychicznym a zdrowiem i chorobą; posiada umiejętności diagnozowania problemów z obszaru zdrowia i jakości życia, zdolność samodzielnego konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych i programów promujących zdrowie; potrafi udzielać pomocy psychologicznej; jego umiejętności dają mu podstawy do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu w różnych dziedzinach życia, jak również do pracy z osobami zdrowymi, pomagając im w rozwijaniu zasobów osobistych i indywidualnego potencjału);

· psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia (rozumie istotę rozwoju w jego pełnym wymiarze jednostkowym i rodzinnym, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i społecznej oraz ma rozeznanie co do wydarzeń normatywnych i nienormatywnych występujących w cyklu życia jednostki i rodziny; posiada wiedzę na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, behawioralnych dzieci i młodzieży w kontekście optymalnego oraz zakłóconego funkcjonowania systemu rodzinnego i zna metody diagnostyczne, jak i sposób posługiwania się nimi. Identyfikuje i rozumie także problemy oraz zadania rozwojowe wieku dorosłego i podeszłego; jest zaznajomiony z zasadami wczesnej interwencji psychologicznej oraz działań profilaktycznych mających wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz rodziny; ma kompetencje pozwalające na rozumienie relacji rodzinnych oraz wiedzę na temat kształtowania się bliskich więzi. Jest także przygotowany do rozumienia podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin).


W efekcie, absolwent psychologii posiada wstępne przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do samodzielnej pracy w zawodzie psychologa w różnych środowiskach i kontekstach instytucjonalnych, ukształtowaną motywację i zdolności do dalszego samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego w ramach studiów podyplomowych, kursów doskonalących, szkoleń specjalistycznych itp. Ma pogłębioną wrażliwość na indywidualne i społeczne problemy oraz umiejętność planowania i przeprowadzania działań profilaktycznych, prewencyjnych i i interwencji psychologicznej w odniesieniu do tych problemów, a także ogólną wrażliwość etyczną i kulturę intelektualną, pozwalającą mu czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym w skali lokalnej i globalnej.

04.11.2014


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii