mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Magisterium 

  Magisterium Prowadzenie badań  

Magisterium

Poniżej zamieszczono zasady dyplomowania obowiązujące w Instytucie Psychologii.

W zakładkach po lewej stronie menu znaleźć można wytyczne odnośnie wymagań, jakie muszą spełnić prace magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA, aktualne listy pytań obowiązujące magistrantów oraz wzory formularzy, które mogą okazać się przydatne w realizacji badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej.

Zasady dyplomowania w Instytucie Psychologii
Wewnętrzne uregulowania prawne dotyczące standardów dla magisterium zostały przyjęte przez Radę Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w dn. 19.02. 2008r. oraz zatwierdzone przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dn. 19.03. 2013r. Obejmują one zasady składania ofert, zasady zapisów i przyjęć na seminaria magisterskie, przebieg seminariów magisterskich, kryteria jakie powinna spełniać praca magisterska oraz przebieg egzaminu magisterskiego. Aktualizacja uregulowań została przyjęta przez Radę Instytutu Psychologii w dniu 18.02.2014r. oraz zatwierdzona przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dn. 25.02.2014r.

1. Zasady składania ofert.
 • Oferty seminariów magisterskich są zgodne z aktywnością naukową promotorów, którzy określają, jakie warunki powinni spełnić studenci przystępujący do seminarium.

 • Oferty seminariów magisterskich są składane przez nauczycieli akademickich w postaci prawidłowo wypełnionego sylabusa, zgodnie z wzorem obowiązującym dany rocznik studentów i w terminie wyznaczonym przez Koordynatora Zapisów.

 • Oferty seminariów magisterskich składane przez pracowników niesamodzielnych spełniają następujące kryteria:
  - oferty mogą składać adiunkci i czynni naukowo starsi wykładowcy (czyli pracujący nad rozprawami habilitacyjnymi i/lub publikujący);
  - problematyka seminariów powinna być ściśle związana z własną pracą naukową;
  - oferta seminarium powinna posiadać rekomendację kierownika zespołu (zakładu lub katedry);
2. Zasady zapisów i przyjęć na seminaria magisterskie.
 • Każda oferta seminarium magisterskiego powinna zawierać sformułowane przez prowadzącego kryteria przyjęć do grupy seminaryjnej, na wypadek gdyby liczba chętnych przekroczyła limit miejsc. Jeśli takie kryteria nie zostaną podane Koordynator Zapisów przyjmie kryterium rankingu średnich ocen uzyskanych przez studenta w roku akademickim poprzedzającym zapisy.

 • Minimalna liczba studentów wymagana dla przystąpienia do realizacji seminarium magisterskiego wynika z aktualnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określania liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

 • Zalecana liczba studentów uczestniczących w seminarium magisterskim wynosi 10-12 osób, przy czym dla niesamodzielnych pracowników 12 osób to zalecana maksymalna liczebność grupy seminaryjnej.

 • Pozostałe kryteria zapisów i przyjęć na seminaria magisterskie są zgodne z Zasadami składania ofert i dokonywania zapisów na zajęcia z przedmiotów wybieranych przez studentów na kierunku Psychologia.

3. Przebieg seminariów magisterskich.
 • Seminaria magisterskie trwają cztery semestry (w łącznym wymiarze 180 godzin dla studentów stacjonarnych i 120 godzin dla studentów niestacjonarnych).

 • Każdy semestr seminarium magisterskiego powinien zostać zaliczony na ocenę. Przed rozpoczęciem seminarium magisterskiego studenci powinni znać kryteria zaliczenia kolejnych semestrów, sformułowane przez promotora.

 • Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia ostatniego semestru seminarium magisterskiego jest złożenie pracy magisterskiej promotorowi w ostatecznej formie i jej wstępne zaakceptowanie przez promotora.

4. Kryteria, jakie powinna spełniać praca magisterska.
 • Tematyka prac magisterskich powinna mieścić się w ramach tematycznych wyznaczonych przez promotora i odnosić się do uznanych teorii i badań mających niekwestionowaną pozycję w psychologii akademickiej.

 • Praca magisterska jest pracą naukową o charakterze empirycznym, co obliguje studenta do wykazania się:
  - znajomością warsztatu pracy naukowca-badacza;
  - wiedzą z danej dziedziny;
  - samodzielnością i indywidualnym podejściem do zagadnień, które w swej pracy prezentuje;
  - umiejętnością zaprezentowania rezultatów własnej pracy nad problemem badawczym, zgodnego z kanonami wypowiedzi naukowej.
Jeśli promotorem pracy magisterskiej jest pracownik ze stopniem naukowym doktora, recenzentem pracy jest pracownik samodzielny (tzn. z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego). Prace przygotowane pod kierunkiem pracowników samodzielnych mogą być recenzowane przez pracowników ze stopniem naukowym doktora.

Szczegółowe informacje na temat wymagań formalnych stawianych pracom magisterskim, które mogą okazać się pomocne studentom w trakcie pisania pracy magisterskiej zamieszczono do wglądu studentów na stronie internetowej Instytutu Psychologii w dziale Kształcenie.

5. Przebieg egzaminu magisterskiego.
Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązują standardy przeprowadzania egzaminu, przyjęte decyzją Rady Instytutu Psychologii z dn. 17 listopada 2009 roku. Zgodnie z ustaleniami egzamin magisterski przebiega wg następujących zasad:
 • Magistrant przystępuje do egzaminu magisterskiego po spełnieniu warunków określonych w regulaminie studiów.
 • W trakcie egzaminu magisterskiego magistrant omawia 4 zagadnienia.
 • Dwa zagadnienia dotyczą treści zawartych w standardach kształcenia dla kierunku psychologia z grupy treści podstawowych i kierunkowych. Student losuje te pytania z puli zagadnień ogłaszanych corocznie na stronie internetowej Instytutu Psychologii.
  • Jedno z zagadnień dotyczy ogólnej psychologicznej wiedzy teoretycznej z zakresu: historii myśli psychologicznej, procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia i psychopatologii.
  • Drugie zagadnienie odnosi się do wiedzy i szeroko pojmowanych umiejętności warsztatowych tzn. do ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu: metodologii badań psychologicznych, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej i etyki zawodu psychologa.
 • Pozostałe dwa zagadnienia formułuje w trakcie egzaminu magisterskiego promotor i recenzent pracy magisterskiej. Mogą one być związane z problematyką pracy, metodologią badań własnych oraz z uzyskanymi wynikami.
 • 03.03.2014


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii