mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Blok Kształcenia Nauczycieli 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli III EDYCJA BKN II EDYCJA BKN I EDYCJA BKN  

Blok Kształcenia Nauczycieli

Proszę wybrać numer edycji z lewej strony menu.

Kształcenie nauczycieli w Polsce
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 06.02.2012, poz. 131) wszyscy, którzy chcą podjąć pracę w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych, zasadniczych szkołach zawodowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego muszą uzyskać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie). Przygotowanie takie, zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu, uzyskuje osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych, a także odbyła praktykę pedagogiczną.

Wymagania określone w rozporządzeniu obejmują:
Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (moduł 1.), zgodnie z zapisami w Podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w Podstawie programowej kształcenia w zawodzie (por. Rozporządzenie MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (moduł 2.):
1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne;
2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych;
3. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna.

Przygotowanie dydaktyczne przedmiotowe (moduł 3.):
1. Podstawy dydaktyki;
2. Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych;
3. Praktyka dydaktyczna.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkołach
podstawowych, natomiast absolwent studiów II stopnia – do nauczania we wszystkich typach szkół.
Oprócz ukończenia studiów odpowiedniego stopnia, przygotowujących w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu, niezbędne do nauczania na danym poziomie edukacyjnym jest również zrealizowanie w trakcie przygotowania pedagogicznego zajęć i praktyk uprawniających do pracy w danym typie szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

Po co powstał Blok Kształcenia Nauczycielskiego?
Aby umożliwić uzyskanie opisanych kwalifikacji nauczycielskich studentom Uniwersytetu Śląskiego, którzy wybrali jako cel swoich studiów kierunki i specjalności nienauczycielskie, na naszej uczelni z inicjatywy prorektora ds. kształcenia i studentów, dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka, uruchomiono program Bloku Kształcenia Nauczycielskiego i włączono ten program w strukturę Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oferta jest zatem kierowana do studentów, którzy przygotowanie merytoryczne zdobywają kolejno w ramach studiów I i II stopnia. Mogą to być wybrane studia filologiczne, przyrodnicze, matematyczne czy też każde inne, w ramach których realizowane są treści objęte podstawą programową kształcenia ogólnego, wymagane odpowiednio w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, lub treści kształcenia w zawodzie.

Przebieg i organizacja zajęć przygotowania nauczycielskiego w BKN-u
Podjęcie nauki w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego (BKN-u) daje więc możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji studentom tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej, ale realizują treści programowe (moduł 1. w Standardach kształcenia nauczycieli) w zakresie umożliwiającym przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu/rodzaju zajęć) – zgodnie z zapisami w Podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w Podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

Zajęcia o charakterze ogólnonauczycielskim (moduł 2.) realizowane są w ramach BKN-u. Jednostką koordynującą działania edukacyjne BKN-u jest Centrum Kształcenia Ustawicznego (http://cku.us.edu.pl/).

Pracownicy Centrum mogą też zorganizować prowadzenie podstaw dydaktyki dla studentów z jednostek, które nie realizują kształcenia w zakresie tego przedmiotu. Zakłada się natomiast, że zajęcia nauczycielskiego przygotowania przedmiotowego oraz podstaw dydaktyki (nieorganizowane przez CKU) prowadzone będą w jednostkach Uniwersytetu kształcących w obszarach związanych z tymi przedmiotami – przy ewentualnym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym koordynatorów BKN-u. Każdy przedmiot ogólnonauczycielskiego przygotowania pedagogicznego realizowany jest w programie w ciągu jednego semestru.
Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela będzie poświadczać Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ na podstawie osiągniętych przez studenta efektów kształcenia zgodnych z obowiązującymi przepisami, a w momencie ukończenia studiów będą one wpisywane do suplementu dyplomu studiów.

Przepisy, które regulują kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim:
1. Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli; dostęp: http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-22014
2. Uchwała nr 143 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dn. 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów bloku kształcenia nauczycielskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; dostęp: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1432013
3. Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (załącznik 1b tego zarządzenia dotyczy wariantu kształcenia nauczycielskiego studentów psychologii realizowany w latach 2013/2014 i 2014/15); dostęp: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1252014
4. Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 25 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; dostęp: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1422014
5. Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 01 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; dostęp: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-242016
Nadzór nad kwestiami organizacyjnymi i merytorycznymi BKN dla studentów psychologii sprawuje dr Joanna Mateusiak (kontakt: joanna. mateusiak@us.edu.pl)

Informacje szczegółowe o przebiegu kolejnych edycji programu BKN dla studentów psychologii zamieszczone są w zakładkach: I EDYCJA BKN (studenci realizujący zajęcia w latach 2013/14 i 2014/2015), II EDYCJA BKN (realizacja zajęć w latach 2014/2015 i 2015/2016) III EDYCJA BKN (zajęcia w latach 2015/16 i 2016/17).

29.04.2016


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii